NA har avgitt høringssvar til NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov

Våre innspill retter seg hovedsakelig til utredningens kapittel 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi foreslår blant annet at de generelle kravene til behandling og langtidslagring av bevaringsverdig dokumentasjon gis en tydeligere forankring i lovteksten ved en referanse til arkivloven.