Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har sendt brev til Justisdepartementet med kopi til Justiskomiteen, der det etterlyser oppfølging av Stortingets krav om evaluering av offentleglova.

Justisdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse om hvorvidt man med hjemmel i offentleglova kan kreve å få utlevert hele OEP- og EPJ-databasene i elektronisk (maskinleselig) form.

Kulturdepartementet har foreslått endringer i arkivforskriften. Norsk Arkivråd er svært kritisk til forslagene.

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter. Arkiver, primært innenfor arkivdanningsfeltet, melder seg på og forplikter seg til å ha ”bloggevakt” i en måned

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp! Fristen for å foreslå kandidater er 1. februar.

Norsk Arkivråd har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv som tar for seg mulige konsekvenser av Kulturdepartementes forslag til endring av arkivforskriften.

De årene det arrangeres ”Norsk arkivmøte” pleier vi å holde vår generalforsamling i løpet av konferansen. I år skal det være Arkivmøte i Tromsø 2.- 4. mai.

Omorganiseringen av ABM-utvikling trer som kjent i kraft fra nyttår, der oppgaver overføres til Nasjonalbiblioteket og til Norsk kulturråd. Stortingets møte 2. desember omhandlet blant annet innstilling fra familie- og kulturkomiteen om omorganisering av ABM-utvikling

Kulturdepartementet har sendt på høring utkast til to endringer i arkivforskriften. I utkastet foreslår de at arkivverdige sms-er skal unntas fra journalføringsplikten og at de fleste innsynskrav heller ikke skal journalføres, men kun arkiveres.

Riksrevisjonen har i sin rapport om arkivarbeidet i kommunal sektor kommet med sterk kritikk av at bevarings- og kassasjonsregelverket ikke er oppdatert, og Riksarkivaren har derfor nå nedsatt styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegruppe.

Sider