Arkivpolitisk arbeid

I vår formålsparagraf står det at Norsk Arkivråd ”har til formål å arbeide for effektiv organisering av arkivarbeidet i offentlige og private organ og bedrifter samt å arbeide for å skape forståelse for arkivarbeidets viktige funksjon.”, og at organisasjonen ”skal være et talerør for arkivdanningen overfor offentlige myndigheter. ”

Dette gjør vi ved å henvende oss til myndighetene om arkivpolitiske saker vi mener er viktige, ved å skrive debattinnlegg i pressen og ved å levere høringssvar i saker som har betydning for arkivdanningen.

Innspill til mandat for Personvernkommisjonen
NA sier seg her enig i at det er svært viktig å etablere godt personvern. Men påpeker at vi de siste årene og i forbindelse med lovendringer, bl.a. tilpassingen til EUs personvernforordning ser at oppfattelsen av hva som er godt personvern mer eller mindre alltid er ensbetydende med sletting. NA mener at formål med personvern bør være å sikre den en enkeltes rettigheter.

Les NAs innspill

Innspill til arkivlovutvalget

NA hadde 15. februar møte med arkivlovutvalget der vi la frem våre innspill.
Det var et bra møte med mange gode spørsmål og diskusjoner. Her kan du se NAs presentasjon og lese  de skriftlige innspillene som ble sendt utvalget i etterkant av møtet.

NAs presentasjon på møtet

NAs skriftlige innspill, del en

I forkant av møtet med holdt vi medlemsmøter i alle våre regioner der vi ba medlemmene om innspill vi kan ta med oss til lovutvalget.

Innspillene fra medlemsmøtene ble oppsummert, og rapporten kan du lese her.
Oppsummeringen i kort presentasjon.

 

Høring om statsbudsjettet for 2018
Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg. NA mener det er for liten grad av samordning av fellesløsninger, og savner en koordinert og helhetlig satsning på gode digitale arkivløsninger for offentlig frovaltning.
NAs innlegg i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Oppfølging av spørsmål fra komiteen

Ingvild Korsnes Daasvand fra Norsk Arkivråds landsstyre har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring. Vi tok blant annet opp at vi savner representasjon fra arkivdanningssiden i arkivlovutvalget.

NAs innlegg i Familie- og kulturkomiteen

 

Implementering av personvernforordningen – utkast til atferdsnormer for behandling av personopplysninger i arkivinstitusjoner.
Innspill til Arkivverket fra Norsk Arkivåd 29.08.2017

 

Høring om statsbudsjettet for 2017

Familie- og kulturkomiteen

Kommunal- og forvalktningskomiteen
 

Høring om statsbudsjettet for 2016
Norsk Arkivråd holdt innlegg under budsjetthøringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen 19. oktober. Vi roste regjereringens prioritering av videre utvikling av OEP, vi snakket om digitalisering og eArkiv. Vi argumenterte for.å dele ansvaret for arkivfeltet og plassere ansvaret for den digitale delen et annet sted enn i Kulturdepartementet, og vi undertreket hvor viktig det er er det settes i gang en revisjon av arkivloven.
Les innlegget

20. oktober holdt vi innlegg under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen.Også her tok vi opp behovet for en revisjon av arkivloven. Vi snakket også om hvor viktig det er at Arkivverket får nok ressurser, om Samdok og om de parkerte planene for et depotarkiv på Tynset.
Les innlegget

 

Innspill til revisjon av arkivforskriften
Kulturdepartementet vil endre deler av arkivforskriften. Norsk Arkivråd har sendt departementet innspill. (15.6.2015)

Les brevet

 

Konsekvenser av manglende styring og langtidsplanlegging av magasinkapasitet hos Arkivverket
Riksarkivarens avleveringsstopp for papirarkiver i deler av Arkivverket gir grunn til bekymring, og vi har derfor skrevet brev til Kulturdepartementet om dette (8.5.2015).

Les brevet

 

Innspill angående kommunereformen og konsekvenser for arkiv
Gjennomføring av den planlagte kommunereformen vil ha store konsekvenser for arkivforvaltningen i kommunene som blir berørt. Vi har sendt en henvendelse (27.4.2015) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å peke på utfordringer, men også muligheter som ligger i den varslede sammenslåing til færre og større kommuner.

Les brevet

 

Arkiv som tidstyv
Norsk Arkivråd har fulgt diskusjonen om tidstyver med stor interesse, og har notert at arkiv er trukket frem av flere underveis i prosessen. Vi har sendt brev til Difi om dette. (13.3.2015)

Les brevet

 

Revisjon av arkivlova
NA har skrevet brev (2.12.2014) til Kulturdepartementet for å minne dem på at det haster med å komme i gang med en revisjon av arkivlova.
En gruppe nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal se på juridiske hindringer for bruk av skytjenester, og det vil omfatte arkivlova. Men det er et helt nødvendig å se på de øvrige delene av loven med forskrift også.

Les brevet

 

Høring om statsbudsjettet for 2015
6. november 2014 holdt Norsk Arkivråd innlegg under familie- og kulturkomiteens budsjetthøring. Vi uttrykte blant annet bekymring for konsekvensene av det foreslåtte kuttet i kapittel 329 til arkivformål. Arkivverket står foran store oppgaver i 2015, og et kutt vil kunne få store ringvirkninger. Vi påpekte også nødvendigheten av å revidere arkivlova.

Les innlegget

 

Arkivutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
I sitt forslag til budsjett for 2014 foreslår regjeringen å kutte opprettelsen av et bachelorstudium i arkiv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Norsk Arkivråd har protestert mot det i et brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.
Les brevet

 

Stortingshøring om arkivmeldingen, 22.1.2013
Stortingets familie- og kulturkomité har holdt åpen høring om arkivmeldingen. Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd, holdt innlegg. Les innlegget

 

Innspillskonferanse om stortingsmeldingen om arkiv
Kulturdepartementet skal utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet har invitert representanter for arkivsektoren til en innspillskonferanse. Norsk Arkivråd holdt innlegg på konferansen.
Hovedpunktene i innlegget var at Norsk Arkivråd ser det som helt nødvendig at arkivdanning blir anerkjent som eget fagområde, at det må utarbeides en nasjonal strategi for hvordan arkivdanningens utfordringer skal sikres og ivaretas, og at det er grunn til å vurdere en revidering av arkivforskriften.
Les hele innleggetmanuskudkonferanse.pdf

 

Tilgjengeliggjøring av offentlige data – hva betyr det for arkivene?
Regjeringen har bestemt at offentlige data skal tilgjengeliggjøres for alle – se data.norge.no
men det gjelder ikke alle. Noen har allerede begynt å sammenstille data fra ulike, åpne registre, og et eksempel ser du i denne Bloggen.

 

Journalføringsregler som gjelder for selvstedige rettssubjekter som er omfattet av offenleglova
I 2009 sendte NA et spørsmål til Kulturdepartementet om fortolkning av forholdet mellom arkivlovforskriften og offentleglova når det gjelder selvstendige rettssubjekter som er nye inn under offentlighetsloven. KUD sendte spørsmålet videre til Justistdepartementets lovavdeling. Nå har vi fått svar. Der står det blant annet at det ikke blir pålegg om å følge § 2,8, dvs. at det ikke er krav om et NOARK-system. Les hele svaret fra departementet.

 

Arkivdanning i Stortingets spørretime
Norsk Arkivråd hadde tidligere i høst et møte med Olemic Thommessen, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Stortingets familie- og kulturkomité.  Vi fortalte ham at vi er bekymret for hva som skjer med arkivdanningen når alle arkivstillingene i ABMU overføres til Kulturrådet. Vi mener at det er behov for en faglig instans for arkivdanningsfeltet, og foreslår at ansvar for arkivdanningen overføres til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

10. november 2010 stilte Olemic Thommessen spørsmål om saken til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud.
Spørsmål og svar kan du lese her.

 

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
Riksrevisjonens rapport peker på manglende sikring og tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet i kommunal sektor. Rapporten behandles i Stortingets kontroll - og konstitusjonskomité. Norsk Arkivråd har sendt stortingskomiteen kommentarer til rapporten.