Hållbar informationsförsörjning ved Mittuniversitetet

"Hållbar informationsförsörjning" kan enten tas som et årsstudium (magister) eller som master (2 år). Mittuniversitetet (MIUN), som er ansvarlig for utdanningen, har kanskje det største arkivfaglige studiemiljøet i Norden og har i mange år tilbudt utdanninger innenfor arkivområdet.


Lena-Marie Öberg

   Lena-Maria Öberg er programleder for det som vel kan sies å
   være et av de mest spennende utdanningstilbudene for deg
   som nettopp ønsker mer kompetanse på digitalisering,
   informasjonsforvaltning og arkiv. Jørgen Hobbel, Arkivråd har
   tatt en nærmere prat med henne.

   Doktorgrad i fremtidens arkiv – spesialist på
   sporbarhet

   Lena-Maria, det virker som at du har en stor interesse for arkiv.
   Jeg så en video med deg på YouTube hvor du snakket om
   sporbarhet, arkiv og informasjonsforvaltning i en digital verden.
                                      Veldig interessant!

   - Jeg har IT-bakgrunn og en magister i informatikk, men da jeg fikk tjeneste som doktorand i 2004 så var det i et prosjekt som het «Framtidens arkiv». Mitt forskningsområde under mitt avhandlingsarbeid var derfor innenfor arkivområdet og informasjonsteknologi med spesialisering på sporbarhet. Jeg har jobbet med forskningsspørsmål som dreier seg om hvordan vi kan skape og opprettholde sporbarhet over tid. Jeg har også forsket omkring temaet kriseøvelse, læring og IKT-støttet læring der jeg først og fremst har interessert meg for teknikkstøtte til læring som skjer i grupper og sammen med andre. Siden i fjor høst har jeg vært involvert i et prosjekt der vi ser på begrepet «Community archive». Utrolig spennende ettersom jeg der også får mulighet til å kombinere min interesse for arkiv med min interesse for hvordan grupper samhandler og jobber sammen, og på hvilken måte teknologi kan anvendes for å støtte arbeidet i en gruppe.

Hva gjør MIUN spesielle når det gjelder utdanning innenfor arkivrelaterte emner?

- MIUN har i mange år særskilt fokusert på effekter av digitalisering, og dette gjelder også innenfor arkivområdet. Vi har hatt flere prosjekter innenfor dette feltet både nasjonalt og internasjonalt. MIUN har en vinkling mot digital håndtering og digital informasjon. Vi har også et meget omfattende samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, og det sammen med et omfattende nettverk internasjonalt (forskningsbasert) gjør at MIUN er et godt studievalg!

Utfordringer kan ikke løses bare med kunnskap innenfor ett felt
​Utdanningen «Hållbar informationsförsörjning» er ganske ny ved MIUN, oppstart første gang var høsten 2016. Hva er bakgrunnen for at dere startet med dette studieprogrammet?

- Som tidligere beskrevet så har arkivemnet ved MIUN lenge drevet med forskning omkring digitalisering og arkiv, digitalisering og informasjonshåndtering. Faget Arkiv- og informasjonsvitenskap ved MIUN hører forskningsmessig sammen med forskning innenfor informatikk og industriell økonomi, og i den konteksten er det tydelig at samtlige emner møter en bransje med utfordringer som ikke kan løses med bare kunnskap innenfor ett felt. De som skal jobbe med e-arkiv behøver kunnskap om teknikk, og de som skal jobbe med teknikk innenfor f.eks. analyser av data behøver kunnskap om arkivering og jus.

På hvilken måte er dette studiet relevant for de som tenker på en arbeidskarriere innenfor arkiv?

- Jeg ser kanskje to hovedområder som er viktige, og det er dels koblingen til at mange arkiv i dag er digitale og at mange arkivarer jobber med digitale systemer og digital flyt. Dette medfører også at arkiv blir en kompetanse som trengs i mange typer av endringsprosjekter i f.eks. offentlig sektor. Denne utdanningen gir forberedelse for også å jobbe med endringsarbeid.

Naturlig at IKT og arkivrelaterte emner studeres sammen
Studiet knytter altså IKT-fag og arkivfag sammen. Hvordan fungerer det egentlig?

- Målet er å få til en friere flyt mellom emnene i utdanningen. Det er viktig at hvert enkelt kurs henger sammen og leder til et felles mål. Digitaliseringen og dens effekter og endringsarbeid er fokus. Våre forskergrupper samarbeider, hvilket gjør at vi kontinuerlig  diskuterer både forskjeller og likheter mellom IKT og arkiv. Vi har som mål å skape felles prosjekter der vi kan ta vare på og utnytte våre unike kompetanser. Digitaliseringen slår jo virkelig til med stor kraft nå og det kommer til å prege arkivfaget. Forskningsmessig har jo arkiv hatt en nær relasjon til historie og andre humanistiske emner, men ved MIUN har vi en sterk kobling til tekniske emner istedenfor. Fra mitt perspektiv er det naturlig at IKT og arkivrelaterte emner studeres sammen, spesielt nyttig er det for personer som vil arbeide med dokumentasjon, informasjon og informasjonsflyt ettersom de i dag er digitale.  

Hva er de viktigste kravene dere stiller til studentene som tar utdanningen i «hållbar informationsförsörjning»?  

- Engasjement for spørsmål som berører dokumentasjon, sporbarhet, lagring, informasjonsforsyning!


Campus Østersund
Fotograf: Sandra Petterson

Hva slags type mennesker er det som tar dette studiet?

- Det er en blandet målgruppe og våre studenter kommer fra ulike studiebakgrunner. Noen jobber allerede innenfor arkivområdet, men vi har også studenter fra f.eks. sosiologi, kommunikasjonsvitenskap, jus, HR og teologi.
Alderen på studentene varierer og ettersom vi krever en bachelor så er snittalderen høyere enn for grunnutdanningene. Det er så morsomt å undervise når studentene har så forskjellige erfaringer – de har så mange spennende og interessante egne refleksjoner å dele!

Opptakskrav
Hva er de formelle kravene til opptak på studiet?

- Merk at utdanningen har tre forskjellige retninger man kan velge. For å lese retningen arkiv er kravet at du har en bachelor. For arkivretningen er det også OK med bachelor fra andre fag, f.eks. historie, sosiologi, kulturrelaterte emner, kommunikasjonsvitenskap, o.l.

Hvorfor bør arkivarer velge nettopp dette studiet ved MIUN?

- Hvis man ønsker en spennende utfordring og vil jobbe med morgendagens løsninger – da søker man seg til oss!

 

Søk på studiet. Søknadsfristen er tirsdag 18. april.