Arkiv- og dokumentasjonstjeneste i Helseforetak

7. - 8. mai 2019 i Oslo

Kurset er dessverre avlyst.

Kursinnhold:
Kurset skal bidra til å styrke kvaliteten på helseforetakenes arkiv- og dokumentasjonsforvaltning  gjennom å øke arkivmedarbeideres kunnskap om grunnleggende prinsipper for utøvelse av arkiv- og dokumentasjonsfaglige funksjoner i helseforetak. Kurset omfatter både pasientarkiv og sakarkiv.

Emner som blir gjennomgått på kurset:
arkiv_helseforetak.png

Lovverk, regelverk og standarder:

Arkivloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, helseforetaksloven, helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, pasientjournaloven, internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenesten

I tillegg: NOARK, KITH’s EPJ-standard, Norgesjournalen

Mål:

Kunnskap
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om grunnleggende prinsipper og føringer for daglig drift av arkiv- og dokumentasjonstjenester i helseforetak.

Ferdigheter
Etter gjennomført kurs skal deltakere være i stand til å

  • håndtere sentrale arkiv- og dokumentasjonsoppgaver i tråd med arkivfaglige prinsipper
  • bidra i videreutvikling av arkiv- og dokumentasjonsrutiner i eget helseforetak

Holdninger
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne utføre sine daglige arkiv- og dokumentasjonsoppgaver med større faglig forståelse og trygghet.

Metoder og læremidler
Undervisningsmetodene vil veksle mellom plenumsforedrag, summegrupper og gruppearbeid

Målgruppe
Medarbeidere i arkiv- og dokumentasjonstjenester i landets helseforetak

Kursinstruktører:
Astrid Lillemoen, arkivsjef ved Sørlandet sykehus

Dagsrytme:

Tirsdag 7. mai
10.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Onsdag 8. mai 
09.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Evaluering
Deltakerne oppfordres til å evaluere kursets enkeltdeler og kurset samlet sett.
Evalueringen vil benyttes i videre utvikling av kurset.

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.