Høstseminar - fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring

- Analyse av fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring, utdeling av Årets arkiv 2021, arkivlovforslaget, spillbasert opplæring

 

Dagsseminar tirsdag 07. desember  2021, kl. 10.00-16.00,
Det er nå kun mulig med digital deltakelse. Med utviklingen i smittesituasjonen tatt i betraktning har vi i dag bestemt oss for at seminaret skal holdes uten publikum i salen.
 

PROGRAM

Fremtidsanalyse - etter 60 år i bransjen har vi øynene på fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring

I forbindelse med vårt 60års jubileum i år ønsket landsstyret i NA å få laget en fremtidsanalyse for vårt fagområde.
Bakgrunnen var opplevelsene av økt endringstakt som følge av digitalisering, samt vårt faglige behov for å vite mer om hvordan dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring støtter oppunder virksomhetenes mål.
Målet med oppdraget:
• løfte blikket og identifisere og drøfte drivkrefter som påvirker
   samfunnsutviklingen og hvordan dette påvirker informasjonsstyring
   og dokumentasjonsforvaltning i virksomhetene
• beskrive ulike fremtidsbilder for fagområdet
• identifisere muligheter, trusler, utfordringer og styrker

Rambøll fikk oppdraget og nå foreligger rapporten. Den er jobbet frem av Rambøll i samarbeid med NA, ved hjelp intervjuer og workshops med deltakere både i og utenfor NA.
 - innledning ved NA, Liv Heidi Siljebråten
 - presentasjon av analysen ved Hege Hellvik og Peder Stampe, Rambøll
 - «Udokumentert» live, Anja, Liv Heidi og Ola diskuterer resultatet av analysen,
    og hvordan NA kan bruke denne videre

Forslaget til ny arkivlov innlegg

- Den umulige ambisjonen om en arkivlov som ikke griper sterkt inn i resten av forvaltningslovgivningen
ved Herbjørn Andresen
Herbjørn Andresen er professor i arkivvitenskap ved OsloMet. Han har gitt ut læreboken Arkivrett (2020)

- om spenningsfeltet mellom arkivloven og personvernforordningen med utgangspunkt i kommunal sektors arkivplikter
ved Anne Mette Dørum, spesialrådgiver ved avdeling FID Strategisk IKT og digitalisering - KS

Game on! Hvordan Lillestrøm kommune bruker spillbaserte simuleringer i opplæring og hvorfor det virker
Lillestrøm kommune har tatt i bruk simulering og spillteknologi for å lære saksbehandlere og ledere P360.
En presentasjon ved Synnøve Standal, seksjonsleder, Lillestrøm kommune og Geir Olav Aas, Attensi

Årets arkiv 2021
utdeling og vinnerforedrag

 

Streamingdeltakelse på Zoom

Deltakeravgift, digital deltakelse:
Kr. 1000,- for Norsk Arkivråds medlemmer
Kr. 2000,- for ikke-medlemmer

Påmelding

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet