Innføring i dokumentasjonsforvaltning for offentlige virksomheter

 - 21. – 23. september, Digitalt kurs

Kurset tar utgangspunkt i at dokumentasjonsforvaltningen skal ivareta kravene som stilles til offentlige virksomheter gitt i arkivloven med forskrift, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Kurset kan være nyttig for virksomheter som ikke er underlagt dette lovverket også, da grunnleggende dokumentasjonsforvaltningskunnskap er nyttig for effektiv drift av virksomheten uavhengig av lovregulering.

Kurset er laget for dere som jobber med dokumentasjonsforvaltning og som er helt nye eller har lite erfaring med fagområdet.

Mål for kurset:
•    Kurset skal gi en introduksjon til relevante deler av
      dokumentasjonsforvaltningen samt knytte dette til praktisk gjennomføring av
      oppgavene i virksomheten.
•    Bidra til at kursdeltakere ser hvordan forvaltning av dokumentasjon er en del av
      måloppnåelsen på egen arbeidsplass og betydningen i samfunnet ellers.
•    Gi deltakerne kunnskap om gjeldende lovverk, standarder og beste praksis
      innenfor dokumentasjonsforvaltning.

Emner som tas opp på kurset:

Dokumentasjon og journalføring
•    Sikring av dokumentasjon
•    Metadata og gjenfinning

Praktisk dokumetasjonsarbeid
•    Gode råd for hvordan jobbe med dokumentasjonsforvaltning

Brukerorientering
•    Etterlevelse av lovverk
•    Dokumentasjon som virkemiddel for å nå virksomhetens mål

Åpenhet og tilgjengeliggjøringen
•    Allmennhetens rett til informasjon
•    Virksomhetens behov for åpenhet og gjennomsiktighet
•    Innsynskrav etter offentleglova

Kurset er digitalt. Det vil være en kombinasjon av forelesninger og refleksjonsspørsmål i grupper. Deltakerne inviteres til å være aktive og delta både skriftlig i chatt og muntlig i refleksjonene. Aktiv deltakelse gir best utbytte av kurset.

Gjennomføring

Tirsdag 21. september 9:00 – 12:00

Onsdag 22. september 12:00 – 15:00

Torsdag 23. september 12:00 – 15:00

Kursholdere:
André Neergaard, underdirektør i Tolletaten
Anja Jergel Vestvold, senior konsulent i Sopra Steria
Kristin Widerøe Thune, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet
Olav Hagen Sataslåtten, seniorrådgiver i Arkivverket
 

Kurssted:
Digitalt kurs i Zoom
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:

kr. 4.600,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 5.600,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -

kontakt Norsk Arkivråds sekretariat:
E-post: postmottak@arkivrad.no
Telefon: 940 98 880

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.