Modernisering av arkivplan

– Arkivplan og internkontroll – hvordan henger det sammen?
10. og 11. mai i Oslo, på Felix Konferansesenter

Kurset er dessverre fulltegnet.

       Krav om arkivplan for offentlige virksomheter er et gammelt krav, men da arkivforskriften ble revidert i 2018, kom det inn et tilleggskrav om at «Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll».

        Kurset tar opp ulike tilnærminger til hvordan arkivplanen kan moderniseres slik at arbeidet med dokumentasjonsforvaltningen og arkiv blir en del av egen virksomhets internkontroll.

Tema som berøres
-    Arkivforskriften og riksarkivarens bestemmelser om arkivplan, samt andre krav i
      arkivforskriftene
-    Fra tradisjonell bestandsoversikt til verktøy for oversikt og styring
-    Rapportering til ledelsen
-    Systemer for internkontroll
-    Overordnet om internkontroll og kontinuerlig kvalitetsarbeid
-    Arkivplanen og bruk av
         o    Risiko- og sårbarhetsanalyse
         o    Funksjonsanalyse og prosesskartlegging
         o    Avvikshåndtering
(For gjennomføring av disse oppgavene har NA egne kurs, i dette kurset går vi gjennom bruk av resultatene av disse oppgavene.)

Målgruppe
Kurset passer for deg som har ansvar for å utvikle og ajourholde arkivplan og forholdet den har til internkontroll i egen virksomhet.

I påmeldingsskjemaet ber vi om litt informasjon om status for din/din virksomhets arbeid med arkivplan.

Dagsrytme
Onsdag 10. mai
Kl. 09:00  Kursstart
Kl. 11.30  Lunsj
Kl. 12.30  Undervisning, start etter lunjs
Kl. 17:30  Slutt for dagen

Torsdag 11. mai
Kl. 09:00  Undervisning, start for dagen
Kl. 11.30  Lunsj
Kl. 12.30  Undervisning, start etter lunsj
Kl. 15:00  Kursslutt

Kursholderne vil legge inn pauser der det passer i forelesningene underveis i kurset.

Arbeidsmåte
Det legges opp til aktiv bruk av gruppearbeid for diskusjon av problemstillinger. Aktiv deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.

Hjemmeoppgave
Det skal gjennomføres en hjemmeoppgave som vil bli tilsendt etter bekreftet påmelding. Den vil kreve 60 – 90 minutters arbeid. Svar på oppgaven skal leveres seinest én uke før kurset, det vil si 3. mai kl. 12.00.

Kursholdere:
Geir Magnus Walderhaug – tidligere rådgiver, Universitetet i Oslo
Liv Heidi Siljebråten –  fagdirektør, Ledelsessekretariat- og dokumentasjonsforvaltningsseksjonen, Politidirektoratet
 

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.