Universitetslektor i arkiv og dokumentasjonsforvaltning ved NTNU

Vi har ledig fast 20% stilling som universitetslektor i arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Dette er NTNU
NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.
Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0

Om stillingen
Vi har ledig fast 20% stilling som universitetslektor i arkiv og dokumentasjonsforvaltning.
Arkiv og dokumentasjonsforvaltningsemner inngår i bachelor i arkiv og samlingsforvaltning og master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Som ansatt i stilling vil du tilhøre Fagseksjon for samfunnsfagene. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, bachelor i arkiv og samlingsforvaltning og master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning, samt etter- og videreutdanning.

Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot utdanning for skole, arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning. Fagmiljøet har et aktivt og internasjonalt orientert forskningsmiljø og har flere aktuelle forskergrupper. https://www.ntnu.no/ilu/forskning

Institutt for lærerutdanning (ILU) er det største fagmiljøet innen lærerutdanning og utdanningsforskning i Norge. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

En nærmere beskrivelse av instituttet og fagseksjonen finnes her: https://www.ntnu.no/ilu/om Du rapporterer til seksjonsleder for samfunnsfagene ved ILU.

Arbeidsoppgaver

 • undervisning, veiledning og utviklingsaktivitet på BA- og MA-nivå innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning ivareta og videreutvikle kontakt med profesjonsfeltet
 • stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, men med forskning og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for. Normalt kan 20 % av tiden i stilling som universitetslektor brukes til forsknings- og utviklingsarbeid, herunder faglig oppdatering.
 • administrative oppgaver
 • delta i fagmiljøets og instituttets øvrige aktiviteter

Kvalifikasjonskrav
Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet arkiv og dokumentasjonsforvaltning i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Mastergrad i dokumentasjonsvitenskap eller forvaltningsinformatikk, men annen mastergrad relevant for eller beslektet med fagområdet, som for eksempel IKT, rettsvitenskap, statsvitenskap, administrasjon og ledelse, informasjonssikkerhet, historie eller kulturminneforvaltning kan også vurderes.
 • Relevant og dokumentert arbeidserfaring fra arkiv/dokumentasjonsforvaltning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Ønskede kvalifikasjoner
Det vil være et fortrinn med dokumentert:

 • Relevant undervisningserfaring på akademisk nivå innenfor fagområdet.
 • God kjennskap til og erfaring med IT-systemer som benyttes innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning.
 • Utdanning innen forvaltnings-, personverns- eller arkivrett, informasjonssikkerhet eller systemadministrasjon. Kompetanse innen bruk av informasjonsteknologi i undervisningssammenheng.
 • Godkjent praktisk pedagogisk kompetanse og/eller relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå.
 • Erfaring med relevant utviklingsarbeid og forskningssamarbeid av et visst omfang. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk.

Personlige egenskaper

 • kreativitet og motivasjon
 • selvstendighet og løsningsorientering
 • kollegial samarbeidsvilje
 • entusiasme for læring, undervisning og forskning

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr
spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår
I stillingen som universitetslektor, kode 1009, vil du normalt lønnes fra brutto kr 553 500,- til kr 661 400,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden
Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • dersom du har en pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner ved søknad og ansettelse i vitenskapelig stilling - og som du ønsker vi skal ta hensyn til, kan dette vedlegges søknaden
 • publikasjoner el annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner.

Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment - DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.
Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon
NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.
 
Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagseksjonsleder Gunnar Grut, telefon +47 980 93 322 eller e-post: gunnar.grut@ntnu.no . Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Brith-Eli Åsland på epost: brith.e.asland@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: SU-852

Søknadsfrist: 01.03.2023
 

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for lærerutdanning
Vi har et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring.

Et faglig sterkt og inkluderende kollegium retter forskning og kunstnerisk virksomhet mot læring, utdanning og skoleutvikling. Institutt for lærerutdanning er ett av instituttene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

Søk stillingen

Jobbnorge-ID: 238746, Søknadsfrist: 1. mars 2023