Landsstyret

Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret består av leder, nestleder, leder for kursustvalget, leder for seminarutvalget, oppfølgingsansvarlig for regionene, to oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid, og redaktøren av Arkivråd.

Arbeidsmåte
Landsstyret møtes 6-7 ganger i året, og det veksler mellom en- og to dagers møter. Landsstyremedlemmene bidrar også mellom møtene, for eksempel i ad hoc-grupper og med å følge opp tiltak i handlingsplanen. Landsstyret behandler alle saker som er av prinsipiell betydning for organisasjonen, og som krever vedtak.

Landsstyret nedsetter utvalg, komiteer og lignende etter behov.
 

Anja Jergel Vestvold, leder
Liv Heidi Siljebråten, nestleder
Ida Tobro, oppfølgingsansvarlig for regionene
Ole-Alexander Reinfjell, oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt
Ola Langnes-Øyen, oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt
Andrè Neergaard, kursansvarlig
Jorunn Bødtker, seminaransvarlig
Anita Haugen Lie, redaktør

1. vara: Mette Rist Hauge
2. vara: Per Christian Gaustad

Om varaene til landsstyret:
Jamfør Norsk Arkivråds vedtekter er nestleder vara for leder.
1. og 2. vara er upersonlig varaer for de fire vervene nestleder, oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid og oppfølgingsansvarlig for regionene. Disse varaene har møte- og talerett og kalles inn til alle landsstyremøter.

 

Vekt: 
0