Vi søker Prosjektleder Arkivprosjekt, og Prosjektmedarbeidere arkiv, Norsk nukleær dekommisjonering

NND skal overta den nukleære sektoren av Institutt for energiteknikk (IFE), og vil i den sammenheng overta arkivansvaret for de historiske arkivene. Prosjektleders ansvar er å sørge for at arkivene tilfredsstiller arkivloven og man får en god utnyttelse av arkivene.
Prosjektet organiseres med et team, bestående av prosjektleder, to prosjektmedarbeidere, samt ressurser fra IFE. Prosjektet er finansiert gjennom prosjektmidler. Prosjektet antas å vare i 3 år.

Prosjektleder Arkivprosjekt

Ansvarsområder:
-        Sikre og ivareta NNDs arkivforpliktelser ovenfor arkiver som skal overtas fra annen privat virksomhet (IFE)
-        Utvikle gode planer for arbeidet med papirarkivene som sikrer riktig struktur for digitalisering
-        Sikre at arbeidet til enhver tid følger arkivloven og andre regelverk/retningslinjer

Stillingen rapporterer til Sektordirektør Administrasjon.

Se hele utlysningen

 

Prosjektmedarbeidere arkiv

Som prosjektmedarbeider Arkiv vil du ha et overordnet og helhetlig ansvar for å sikre at arkivene er ordnet og katalogisert, samt at man kan benytte arkivene effektivt etter endt digitalisering.

Stillingen rapporterer til Sektordirektør Administrasjon.

Se hele utlysningen