Det er nå gjort endringer i § 2-6 i arkivforskriften: "Dokument i saker om innsyn er ikkje omfatta av journalføringsplikta, med mindre dokumenta gjeld eller inneheld ei nærmare grunngjeving, ein klage, eit krav om betaling for innsyn eller eit spørsmål om korleis innsyn skal givast."

Lysne-utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Det er en omfattende og grundig rapport som nå er lagt fram. Arkivfolk, les den!

Det er tittelen på et innlegg om omorganiseringsprosessen i Arkivverket, som leder i Norsk Arkivråd, Marianne Høiklev Tengs, har på trykk i Klassekampen i dag.

I går var omorganiseringen av Arkivverket tema i Stortingets spørretime. Senterpartiets Kjersti Toppe stilte kulturministeren spørsmål om prosessen og den politiske forankringen i saken.

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor. Selve rundskrivet gjelder for staten. Ordet "arkiv" er ikke nevnt i rundskrivet, men det inneholder likevel mye som har betydning for arkiv.

Seks små filmer viser intervjuer med samarbeidspartnerne i Samdok-projektet, hvor de forteller om prosjektet og dets betydning og utfordringer.

Stortingets kontrollkomite vil se nærmere på saksbehandlingen og prosessen rundt Norsk Helsearkiv og sentraldepot på Tynset. Komiteen krever at kulturministeren legger frem all dokumentasjon som er knyttet til saken, skriver avisen Østlendingen.

Norsk Arkivråd skal våren 2016 vedta en ny strategi for de neste tre årene. Landsstyret i Norsk Arkivråd vil gjerne vite mer om hva slags organisasjon dere medlemmer ønsker at NA skal være i årene fremover. Hva skal være våre visjoner og mål? Hva skal vi prioritere? Hva ønsker du som medlem fra oss?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har inntil videre frafalt kravet om at SvarUt skal sende dokumenter, og ikke bare lenker, til den digitale postkassen.

Norsk Arkivråd har holdt innlegg på budsjetthøringene i både Kommunal- og forvaltningskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.

Sider