Oxford Research AS har nå levert sin evalueringsrapport om offentleglova. Offentlighetsprinsippet og arkiv henger tett sammen, og rapporten har derfor en grundig gjennomgang av journalføring, offentlig journal og arkivets rolle i innsynsbehandlingen. Vil du høre mer om innholdet i rapporten, kom på NAs seminar "Offentlighet og innsyn", 10. mars i Oslo!

Offentlige virksomheter trenger fødsels- eller d-nummer for å kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. Flere offentlige virksomheter har tatt opp med Difi at de ikke får ønsket tilgang til folkeregisteret, og dermed begrenses muligheten for å kommunisere digitalt med innbyggerne. Skattedirektoratet har etter en ny vurdering kommet frem til at forsendelse av brev fra offentlige myndigheter må regnes som en del av den offentlige myndighetsutøvelse, og at offentlige myndigheter derfor kan få online tilgang med treffliste til Folkeregisteret.

Riksrevisjonen har kommet med en rapport om digitalisering av kommunale tjenester. Blant hovedfunnene i rapporten er at kommunene i liten grad har digitalisert sine tjenester, og at digitaliseringsarbeidet har vesentlige hindringer. Riksrevisjonen anbefaler bl.a. at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar et sterkere nasjonalt ansvar for å samordne IKT-politikken i offentlig sektor.

Kulturdepartementet igangsetter et arbeid med revisjon av forskrift om offentlige arkiv og eventuelt deler av arkivloven. Intensjonen med revisjonen er å tilpasse arkivregelverket til digitalisering, modernisering av språk og begreper, og forenkling slik at regelverket i mindre grad regulerer arkivfunksjoner i detalj.

To seminarer står på programmet, og vi tilbyr ti ulike kurs. Nytt i år er kurset om de nye bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommunal sektor og vårt nye innføringskurs i offentlig arkivdrift.

Det er Kommunal Rapport som skriver dette. Forskerne hos Oxford Research har kommet over flere eksempler på det de kaller «grove omgåelser» mens de har jobbet med evalueringen av loven.

I 2015 vant Høgskolen i Oslo og Akershus prisen Årets arkiv. Vet du om et arkiv som du synes fortjener å få denne utmerkelsen i 2016? Det er fullt mulig å foreslå arkivet man selv jobber i. Og husk, det er ikke nødvendig å oppfylle alle kravene i statuttene, det er tilstrekkelig å oppfylle ett for å kunne bli nominert! Frist: 1. februar.

Det er nå gjort endringer i § 2-6 i arkivforskriften: "Dokument i saker om innsyn er ikkje omfatta av journalføringsplikta, med mindre dokumenta gjeld eller inneheld ei nærmare grunngjeving, ein klage, eit krav om betaling for innsyn eller eit spørsmål om korleis innsyn skal givast."

Lysne-utvalget har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet. Det er en omfattende og grundig rapport som nå er lagt fram. Arkivfolk, les den!

Det er tittelen på et innlegg om omorganiseringsprosessen i Arkivverket, som leder i Norsk Arkivråd, Marianne Høiklev Tengs, har på trykk i Klassekampen i dag.

Sider