Årets viktigste høringssvar er levert!

Vi leverte i går vårt høringssvar på NOU 2019: 9. Vi hadde store forventninger til ny lov, spesielt etter utredningen som kom i april, og mener forslaget har mye positivt i seg. Vi har likevel en viktig og grunnleggende innvending til formålsparagrafen som er foreslått. Vi stiller oss litt undrende til at drøftingen av dokumentasjon og arkiv som «den nye oljen» ikke kommer til syne i formålsparagrafen. Da det er kjent hvor sentral forvaltningen og foredlingen av dokumentasjon kan være for verdiskaping og innovasjon.  Vi mener også at mange gode poeng i utredningen ikke har kommet med i den foreslåtte lovteksten.

Arbeidet med å lese, forstå og tolke utredningen for å gi et svar på høringen har vært prioritert høyt i Norsk Arkivråd. For Norsk Arkivråd og våre medlemmer representerer dette den mest betydningsfulle gjennomgangen av vårt fagfelt på 2000-tallet.

Norsk Arkivråd gir sin støtte til mange av forslagene i lovutkastet, men peker samtidig ofte på behov for både å gjennomgå språk og innhold i en del av dem. Det er viktig at loven skrives slik at den tar utgangspunkt i behovet for dokumentasjon hos virksomheten som skaper arkivet. Vi mener også at en del av forslagene ikke er utredet godt nok med tanke på virkning og konsekvens for de virksomhetene som skal sette kravene ut i live.

Når departementet nå skal i gang med å sammenstille og vurdere alle høringsinnspill, vil vi oppfordre til at sammensetningen av fagpersoner som kan representere hele verdikjeden til dokumentasjon og arkiv. Det vil også være nødvendig med bred og dyp kompetanse om teknologi og digitalisering.

Les NAs høringssvar, og kommentarer til lovens formål og utvalgte paragrafer.