Fagpolitisk arbeid

I vår formålsparagraf, andre avsnitt, står det at Norsk Arkivråd ”skal fremme profesjonell styring av virksomhetsdokumentasjon og langsiktig informasjonsforvaltning, og aktivt bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltning og arkiv.”

Dette gjør vi ved å henvende oss til myndighetene om arkivpolitiske saker vi mener er viktige, ved å skrive debattinnlegg i pressen og ved å levere høringssvar i saker som har betydning for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanningen.

2023

Høringer om forslag til statsbudsjettet for 2024

NA deltar i to av Stortingets budsjetthøringer. Du kan se NAs innlegg og hva vi rakk å formidle innen rammen av våre tilmålte tre minutter i hver komité når Stortingets videoopptak blir tilgjengelig. Vi vil legge ut lenker her.

     Budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen, 20. oktober
 Du kan se og høre innlegget i Stortingets videoarkiv, NAs innlegg i budsjetthøringen starter ca. min 32.12 i opptaket

Les NAs forhåndsinnsendte notat til familie- og kulturkomiteen.

     Budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen, 23. oktober
     Du kan se og høre innlegget i Stortingets videoarkiv. NAs innlegg starter på på ca. min. 48.59.

Les NAs forhåndsinnsendte notat til kommunal- og forvaltningskomiteen.

2021

Høringer om forslag til statsbudsjettet for 2022

NA deltok digitalt i to av Stortingets budsjetthøringer. Du kan se NAs innlegg og hva vi rakk å formidle innen rammen av våre tilmålte tre minutter i hver komité i Stortingets videoopptak.

     Budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen, 8. november.
     Stortingets videoarkiv, NA budsjetthøring 8.11.      

     Budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen, 9. november
     Stortingets videoarkiv, NA budsjetthøring 9.11.    

Skriftlig innspill

2020

Høringer om forslag til statsbudsjettet for 2021

Budsjetthøringene ble i år arrangert som videokonferanser og NA deltok i to av Stortingskomiteenes budsjetthøringer.

Styreleder Anja Jergel Vestvold holdet NAs innlegg, og vi  sendte i tillegg skriftlige innlegg til begge komiteer i forkant av høringene. Kopier av disse finner du lenke til nederst på denne siden. Innleggene kan sees i Stortingets videoarkiv.

     Budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen, mandag 19. oktober. Se innlegget i Stortingets videoarkiv.            

    Budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen, fredag 23. oktober - Se innlegget i Stortingets videoarkiv.                                                                                                                        

Les vårt innlegg til kommunal- og forvaltningskomiteen

Les vårt innlegg til familie- og kulturkomiteen
 

Brev til kulturministeren
31. januar sendte NA brev til kulturminister Abid Raja

 

2019

Høringer om statsbudsjettet for 2020
Jill Skjøndal Grefsrud og Geir Magnus Walderhaug holdt innlegg i budsjetthøringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 22. oktober.
Les NAs forhåndsinnsendte notat til kommunal- og forvaltningskomiteen.
I etterkant av budsjetthøringen sendte NA et
utdypende oppfølgingsnotat til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Silje Bjørnsrud og Geir Magnus Walderhaug holdt innlegg i budsjetthøringen i Stortingets familie- og kulturkomité 21. oktober.
Les NAs forhåndsinnsendte notat til familie- og kulturkomiteen.
I etterkant av budsjetthøringen sendte NA et
utdypende oppfølgingsnotat til familie- og kulturkomiteen

Brev til digitaliseringsministeren
6. februar sendte NA brev til digitaliseringsminister Nicolai Astrup

 

2018

Oppfølging av Menom Economics evaluering av Norsk arkivstandard (Noark)
12. november sendte NA kommentar til evalueringen av Noark til Arkivverket, som svar på Arkivverkets oppfølging etter Menons rappport.
Arkivverket arrangerete 19. november fagdag om Noark - NAs styreleder holdt innlegg
Manus til NAs presentasjon
Streaming fra fagdagen
(NAs innlegg fra 2.29.00)

Høringer om statsbudsjettet for 2019

Anja Jergel Vestvold og Liv Heidi Siljebråten holdt innlegg i budsjetthøringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 23. oktober. NA ga utrykkk for at vi er fornøyd med midler til digitalisering men at det må stilles krav til innebygd arkiv og dokumentasjon i løsningene. Og at vi trenger et kompetent og sterkt Arkivverk som kan jobbe tett på digitaliseringsreisen.
Les innlegget

Liv Heidi Siljebråten og Silje Bjørnsrud deltok på høring i familie- og kulturkomiteen 22. oktober. NA takket for anledningen til å delta på høringen, og påpekte at statbudsjettet for neste år etter vår mening har et stort, gapende hull: Arkiv!
Les Innspillet vi holdt i komiteen.
Les også NAs forhånds innsendte notat til familie- og kulturkomiteen.

Møte med stortingsrepresentant Kari Henriksen
Tirsdag 9. oktober var styreleder Anja Jergel Vestvold og nestleder Vilde Ronge invitert til Løvebakken for å snakke om hva som er utfordringene og mulige løsninger ved digital dokumentasjonsforvaltning.
Etter å ha deltatt i en debatt under årets Arendalsuke leverte stortingsrepresentant Kari Henriksen (A) en interpellasjon der hun spør: "Hva kan gjøres for å sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i arkivpraksisen?" Et spørsmål som er midt i blinken for det vi i Norsk Arkivråd er mest opptatt av, dokumentasjonsforvaltning.
I møtet la vi vekt på å forklare at arkivdanningen handler om å sikre dokumentasjon av vurderinger, handlinger og beslutninger på en slik måte at man kan stole på at de gir et riktig bilde av både det som ble diskutert og det som ble besluttet i offentlige virksomheter.
Se nyhetssak om møtet.

Innspill til mandat for Personvernkommisjonen
NA sier seg her enig i at det er svært viktig å etablere godt personvern. Men påpeker at vi de siste årene og i forbindelse med lovendringer, bl.a. tilpassingen til EUs personvernforordning ser at oppfattelsen av hva som er godt personvern mer eller mindre alltid er ensbetydende med sletting. NA mener at formål med personvern bør være å sikre den en enkeltes rettigheter.

Les NAs innspill

Innspill til arkivlovutvalget

NA hadde 15. februar møte med arkivlovutvalget der vi la frem våre innspill.
Det var et bra møte med mange gode spørsmål og diskusjoner. Her kan du se NAs presentasjon og lese  de skriftlige innspillene som ble sendt utvalget i etterkant av møtet.

NAs presentasjon på møtet

NAs skriftlige innspill, del en

NAs skriftlige innspill, del to

I forkant av møtet med lovutvalget 15. februar holdt vi medlemsmøter i alle våre regioner der vi ba medlemmene om innspill vi kan ta med oss til lovutvalget.

Innspillene fra medlemsmøtene ble oppsummert, og rapporten kan du lese her.
Oppsummeringen i kort presentasjon.

Møte om Noark
29. januar holdt styreleder Marianen Høyklev Tengs innlegg på Arkivverkets åpne møte om Noark
Innlegget kan du lese her

2017

Høring om statsbudsjettet for 2018
Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg. NA mener det er for liten grad av samordning av fellesløsninger, og savner en koordinert og helhetlig satsning på gode digitale arkivløsninger for offentlig frovaltning.
NAs innlegg i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Oppfølging av spørsmål fra komiteen

Ingvild Korsnes Daasvand fra Norsk Arkivråds landsstyre har i dag vært på Stortinget og holdt innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring. Vi tok blant annet opp at vi savner representasjon fra arkivdanningssiden i arkivlovutvalget.

NAs innlegg i Familie- og kulturkomiteen

 

Implementering av personvernforordningen – utkast til atferdsnormer for behandling av personopplysninger i arkivinstitusjoner.
Innspill til Arkivverket fra Norsk Arkivåd 29.08.2017

2016

Høring om statsbudsjettet for 2017

Familie- og kulturkomiteen

Kommunal- og forvalktningskomiteen

2015

Høring om statsbudsjettet for 2016
Norsk Arkivråd holdt innlegg under budsjetthøringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen 19. oktober. Vi roste regjereringens prioritering av videre utvikling av OEP, vi snakket om digitalisering og eArkiv. Vi argumenterte for.å dele ansvaret for arkivfeltet og plassere ansvaret for den digitale delen et annet sted enn i Kulturdepartementet, og vi undertreket hvor viktig det er er det settes i gang en revisjon av arkivloven.
Les innlegget

20. oktober holdt vi innlegg under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen.Også her tok vi opp behovet for en revisjon av arkivloven. Vi snakket også om hvor viktig det er at Arkivverket får nok ressurser, om Samdok og om de parkerte planene for et depotarkiv på Tynset.
Les innlegget

 

Innspill til revisjon av arkivforskriften
Kulturdepartementet vil endre deler av arkivforskriften. Norsk Arkivråd har sendt departementet innspill. (15.6.2015)

Les brevet

 

Konsekvenser av manglende styring og langtidsplanlegging av magasinkapasitet hos Arkivverket
Riksarkivarens avleveringsstopp for papirarkiver i deler av Arkivverket gir grunn til bekymring, og vi har derfor skrevet brev til Kulturdepartementet om dette (8.5.2015).

Les brevet

 

Innspill angående kommunereformen og konsekvenser for arkiv
Gjennomføring av den planlagte kommunereformen vil ha store konsekvenser for arkivforvaltningen i kommunene som blir berørt. Vi har sendt en henvendelse (27.4.2015) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å peke på utfordringer, men også muligheter som ligger i den varslede sammenslåing til færre og større kommuner.

Les brevet

 

Arkiv som tidstyv
Norsk Arkivråd har fulgt diskusjonen om tidstyver med stor interesse, og har notert at arkiv er trukket frem av flere underveis i prosessen. Vi har sendt brev til Difi om dette. (13.3.2015)

Les brevet

2014

Revisjon av arkivlova
NA har skrevet brev (2.12.2014) til Kulturdepartementet for å minne dem på at det haster med å komme i gang med en revisjon av arkivlova.
En gruppe nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal se på juridiske hindringer for bruk av skytjenester, og det vil omfatte arkivlova. Men det er et helt nødvendig å se på de øvrige delene av loven med forskrift også.

Les brevet

 

Høring om statsbudsjettet for 2015
6. november 2014 holdt Norsk Arkivråd innlegg under familie- og kulturkomiteens budsjetthøring. Vi uttrykte blant annet bekymring for konsekvensene av det foreslåtte kuttet i kapittel 329 til arkivformål. Arkivverket står foran store oppgaver i 2015, og et kutt vil kunne få store ringvirkninger. Vi påpekte også nødvendigheten av å revidere arkivlova.

Les innlegget

2013

Arkivutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
I sitt forslag til budsjett for 2014 foreslår regjeringen å kutte opprettelsen av et bachelorstudium i arkiv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Norsk Arkivråd har protestert mot det i et brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.
Les brevet

 

Stortingshøring om arkivmeldingen, 22.1.2013
Stortingets familie- og kulturkomité har holdt åpen høring om arkivmeldingen. Vilde Ronge, leder for Norsk Arkivråd, holdt innlegg. Les innlegget

 

Innspillskonferanse om stortingsmeldingen om arkiv
Kulturdepartementet skal utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet har invitert representanter for arkivsektoren til en innspillskonferanse. Norsk Arkivråd holdt innlegg på konferansen.
Hovedpunktene i innlegget var at Norsk Arkivråd ser det som helt nødvendig at arkivdanning blir anerkjent som eget fagområde, at det må utarbeides en nasjonal strategi for hvordan arkivdanningens utfordringer skal sikres og ivaretas, og at det er grunn til å vurdere en revidering av arkivforskriften.
Les hele innleggetmanuskudkonferanse.pdf

2011

Tilgjengeliggjøring av offentlige data – hva betyr det for arkivene?
Regjeringen har bestemt at offentlige data skal tilgjengeliggjøres for alle – se data.norge.no
men det gjelder ikke alle. Noen har allerede begynt å sammenstille data fra ulike, åpne registre, og et eksempel ser du i denne Bloggen.

2010

Journalføringsregler som gjelder for selvstedige rettssubjekter som er omfattet av offenleglova
I 2009 sendte NA et spørsmål til Kulturdepartementet om fortolkning av forholdet mellom arkivlovforskriften og offentleglova når det gjelder selvstendige rettssubjekter som er nye inn under offentlighetsloven. KUD sendte spørsmålet videre til Justistdepartementets lovavdeling. Nå har vi fått svar. Der står det blant annet at det ikke blir pålegg om å følge § 2,8, dvs. at det ikke er krav om et NOARK-system. Les hele svaret fra departementet.

 

Arkivdanning i Stortingets spørretime
Norsk Arkivråd hadde tidligere i høst et møte med Olemic Thommessen, stortingsrepresentant fra Høyre og medlem av Stortingets familie- og kulturkomité.  Vi fortalte ham at vi er bekymret for hva som skjer med arkivdanningen når alle arkivstillingene i ABMU overføres til Kulturrådet. Vi mener at det er behov for en faglig instans for arkivdanningsfeltet, og foreslår at ansvar for arkivdanningen overføres til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

10. november 2010 stilte Olemic Thommessen spørsmål om saken til statsråd for FAD, Rigmor Aasrud.
Spørsmål og svar kan du lese her.

 

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
Riksrevisjonens rapport peker på manglende sikring og tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet i kommunal sektor. Rapporten behandles i Stortingets kontroll - og konstitusjonskomité. Norsk Arkivråd har sendt stortingskomiteen kommentarer til rapporten.

 

Vekt: 
0