Strategi og handlingsplan

STRATEGI 2019 - 2021

Norsk Arkivråd skal:

  • Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner for premissgiverne på feltet
  • Være den foretrukne kunnskapsarenaen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
  • Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge
  • Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag
  • Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

 

HANDLINGSPLAN 2020

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner for premissgiverne på feltet

I 2020 skal landsstyret:
•    Følge systematisk med på hvilke saker som blir sendt ut på høring, og svare på
      høringer som har relevans for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, også når vi
      ikke er høringsinstans

I 2020 skal redaksjonsutvalget:
•    Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff

I 2020 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Invitere gjester og foredragsholdere fra andre organisasjoner og andre land til
      våre konferanser

I 2020 skal stipend- og læremiddelkomiteen
•  Arrangere et event for studenter og andre interessenter der stipendordninger er tema
    

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Være den foretrukne kunnskapsarenaen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring

I 2020 skal landsstyret:
•    Beslutte strategisk retning for kurs og seminarer
•    Styrke faglig utvikling og rekruttering av kursinstruktører  
•    Delta i arbeidsgruppe med de andre eierne for å vurdere fremtidige arkivmøter
•    Oppdatere informasjonen på Norsk Arkivråds forskjellige kommunikasjonskanaler

I 2020 skal regionsutvalgene:
•    Være en ressurs for medlemmene i sin region og bidra til nettverksbygging
•    Arrangere medlemsmøter og andre arenaer for faglig erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
•    Foreslå aktuelle tema, foredrag og foredragsholdere med utgangspunkt i egen kjennskap til det som
      skjer i regionen
•    Bistå kurs- og seminarutvalgeen med å rekruttere nye kursinstruktører og foredragsholdere fra sin region
•    Bidra med innhold til nettsidene og Arkivråd

I 2020 skal redaksjonen: 
•    Utgi tre nummer av Arkivråd
•    Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff ved aktivt å søke etter tema og forfattere i
      både praksis og akademia
•    Bidra med omtale av artikler i Arkivråd og annet aktuelt fagstoff som kan publiseres på nettsidene

I 2020 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Arrangere minst tre digitale kurs i henhold til oppdatert kursplan vedtatt av landsstyret
•    Arrangere faglige seminarer i henhold til seminarplan vedtatt av landsstyret
•    Arrangere andre arenaer for faglig erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
•    Utvikle to nye kurs inkludert emneplan og plan for gjennomføring
•    Vedlikeholde mål og emneplaner for eksisterende kurs i tråd med endringer i blant annet samfunnet,
      teknologien og lovverket
•    Arrangere kurs for videreutvikling av NAs kursinstruktører

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge

I 2020 skal landsstyret:
•    Delta i debatter og fora der digitalisering er tema
•    Starte planleggingsarbeidet for gjennomføring av 60-årsjubileum i 2021

I 2020 skal regionsutvalgene:
•    Legge særlig vekt på tema som berører dokumentasjonsforvaltning og digitalisering i medlemsmøter
      og andre faglige møteplasser

I 2020 skal redaksjonen:
•    Aktivt jobbe for fagartikler om aktuelle problemstillinger knyttet til
      dokumentasjonsforvaltning og digitalisering

I 2020 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Legge særlig vekt på tema som berører dokumentasjonsforvaltning og digitalisering på kurs og seminarene
•    Gjennomføre en digital vask av kursene som retter seg mot dokumentasjonsforvaltning
•    Sikre at kursinstruktører er oppdatert på digitale problemstillinger som er aktuelle i deres kurs

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag

I 2020 skal landsstyret:
•    Følge aktivt opp KUDs arbeid med revisjon av arkivregelverket etter høringen
•    Følge opp at revisjon av forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven ses i sammenheng

I 2020 skal redaksjonen:
•    Legge vekt på å ha artikler som følger opp arkivlovutvalgets rapport i Arkivråd

I 2020 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Sikre at NAs kurs tar opp i seg de endringene som arbeidet med revisjon av arkivloven medfører
•    Sikre at seminarene fanger opp og diskuterer de endringene arbeidet med revisjon av arkivloven medfører

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

I 2020 skal landsstyret:
•    Ta initiativ til utvikling av en veileder for anvendelse av GDPR på arkiv- og
      dokumentasjonsforvaltningsområdet
•    Utforme og utlyse bestilling til jubileumsrapport
•    Starte arbeidet med å revidere statuttene for Årets arkiv

I 2020 skal regionsutvalgene:
•    Bidra til å gjøre NAs arkivpolitiske og arkivfaglige standpunkter kjent for medlemmene i sin region

I 2020 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Vurdere hvordan reisebrev og rapporter kan brukes på seminar og kurs

I 2020 skal stipend- og læremiddelkomiteen:
•    Innstille til og dele ut stipend i henhold til statuttene for Norsk Arkivråds stipendordninger
•    Revidere statuttene for tildeling av stipend- og læremidler