Strategi og handlingsplan

STRATEGI 2019 - 2021

Norsk Arkivråd skal:

  • Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner for premissgiverne på feltet
  • Være den foretrukne kunnskapsarenaen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
  • Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge
  • Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag
  • Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

 

HANDLINGSPLAN 2019

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner for premissgiverne på feltet

I 2019 skal landsstyret:
•    Følge systematisk med på hvilke saker som blir sendt ut på høring, og svare på
      høringer som har relevans for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, også når vi
      ikke er høringsinstans
•    Delta i de budsjetthøringene på Stortinget som er relevante for arkiv og
      dokumentasjonsforvaltning
•    Søke dialog med Stortingsmiljøet i aktuelle saker
•    Ta initiativ til møte om aktuelle saker med andre interesseorganisasjoner som
      FAI, KS’ faggruppe for arkiv, Arkivforbundet, Fagforbundet
•    Ta initiativ til oppfølging av 8. norske arkivmøte
•    Følge opp Forvaltningslovutvalgets utredning og lovforslag    
•    Følge aktivt opp revisjonen av offentlighetsloven
•    Følge opp arkivmessige sider ved kommunereformen
•    Søke og følge opp søknad om statsstøtte
•    Sende minst ett forslag til foredrag til en internasjonal arkivfaglig konferanse
•    Støtte en norsk representant i ICA-seksjonen Section of Professional Associations
      (SPA)
•    Ta initiativ til dialog med Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved
      OsloMet for å fremme kontakt mellom akademia og praksis
•    Ta initiativ til møter med premissgivere for å følge opp regjeringens
      digitaliseringsstrategi

I 2019 skal regionsutvalgene:
•    Arbeide aktivt med medlemsverving for å styrke vår stilling som den største
      frivillige organisasjonen på feltet

I 2019 skal redaksjonsutvalget:
•    Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff

I 2019 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Invitere gjester og foredragsholdere fra andre organisasjoner og andre land til
      våre konferanser

I 2019 skal stipend- og læremiddelkomiteen
•    Informere aktuelle studier om NAs stipendordninger
    

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Være den foretrukne kunnskapsarenaen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring

I 2019 skal landsstyret:
•    Budsjettere med tilstrekkelige midler for faglig utvikling for kursinstruktører for
      å sikre kompetanseheving og ny rekruttering
•    Ta initiativ til dialog med IKAene
•    Ha dialog med regionene gjennom landsstyrets oppfølgingsansvarlig for
      regionene

I 2019 skal regionsutvalgene:
•    Være en ressurs for medlemmene i sin region og bidra til nettverksbygging
•    Arrangere medlemsmøter og andre arenaer for faglig erfaringsutveksling og
      kompetanseoverføring
•    Foreslå aktuelle tema, foredrag og foredragsholdere med utgangspunkt i egen
      kjennskap til det som skjer i regionen
•    Bistå kursutvalget med å rekruttere nye kursinstruktører fra sin region
•    Bidra med innhold til nettsidene og Arkivråd

I 2019 skal redaksjonen:
•    Utgi tre nummer, hvorav ett temanummer, av Arkivråd
•    Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff ved aktivt å søke etter
      tema og forfattere i både praksis og akademia
•    Bidra med omtale av artikler i Arkivråd og annet aktuelt fagstoff som kan
      publiseres på nettsidene

I 2019 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Arrangere kurs i henhold til kursplan vedtatt av landsstyret
•    Arrangere faglige seminarer i henhold til seminarplan vedtatt av landsstyret
•    Arrangere andre arenaer for faglig erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
•    Utvikle to nye kurs inkludert emneplan og plan for gjennomføring
•    Vedlikeholde mål og emneplaner for eksisterende kurs i tråd med endringer i
      blant annet samfunnet, teknologien og lovverket
•    Rekruttere kursinstruktører
•    Arrangere kurs for videreutvikling av NAs kursinstruktører

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge

I 2019 skal landsstyret:
•    Delta i debatter og fora der digitalisering er tema
•    Kontakte minst en organisasjon som ikke har et primært arkivfaglig formål med
      et foredrag om dokumentasjonsforvaltning til deres konferanse
•    Ta initiativ til dialog om utvikling av nasjonale felleskomponenter som er
      aktuelle i dokumentasjonsforvaltning, blant annet eInnsyn, eFormidling sikker
      digital post og FIKS, med eierne av disse
•    Utarbeide en verktøykasse for digitalisering og dokumentasjonsforvaltning
•    Lage veiledninger av praksis i digitaliserings- og automatiseringsarbeidet

I 2019 skal regionsutvalgene:
•    Legge særlig vekt på tema som berører dokumentasjonsforvaltning og
      digitalisering i medlemsmøter og andre faglige møteplasser

I 2019 skal redaksjonen:
•    Aktivt jobbe for fagartikler om aktuelle problemstillinger knyttet til
      dokumentasjonsforvaltning og digitalisering

I 2019 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Legge særlig vekt på tema som berører dokumentasjonsforvaltning og
      digitalisering på kurs og seminarene
•    Gjennomføre en digital vask av kursene som retter seg mot
      dokumentasjonsforvaltning
•    Sikre at kursinstruktører er oppdatert på digitale problemstillinger som er
      aktuelle i deres kurs

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag

I 2019 skal landsstyret:
•    Gjennomføre aktiviteter som skaper oppmerksomhet om Arkivlovutvalgets
      rapport  
•    Følge aktivt opp arbeidet med revisjon av arkivregelverket
•    Jobbe for et tydelig eierskap av dokumentasjonsforvaltning på myndighetsnivå
•    Utfordre arkivbegrepet og funksjonen arkiv skal ha
•    Invitere leverandører til idemøte for framtidas arkivløsning

I 2019 skal regionsutvalgene:
•    Arrangere medlemsmøter med Arkivlovutvalgets rapport som tema

I 2019 skal redaksjonen:
•    Legge vekt på å ha artikler som følger opp arkivlovutvalgets rapport i Arkivråd

I 2019 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Sikre at NAs kurs tar opp i seg de endringene som arbeidet med revisjon av
      arkivloven medfører
•    Sikre at seminarene fanger opp og diskuterer de endringene arbeidet med
      revisjon av arkivloven medfører
 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

I 2019 skal landsstyret:
•    Dele ut prisen Årets arkiv og gjøre det kjent hvorfor vinneren har fått prisen.
•    Aktivt involvere medlemmer til å delta i ulike leveranser
•    Ta initiativ til utvikling av en policy for anvendelse av GDPR på arkiv- og
      dokumentasjonsforvaltningsområdet
•    Ta initiativ til å utvikle veileder for informasjons- og dokumentasjonsarbeidet
      som en del av de øvrige kontrollrutinene i virksomheten (arkitektur,
      internkontroll, informasjonssikkerhet, arbeidsprosesser osv.)
•    Utarbeide en verktøykasse for modenhetsanalyser av arkivtjenester og
      dokumentasjonsforvaltning basert på Difis rammeverk

I 2019 skal regionsutvalgene:
•    Bidra til å gjøre NAs arkivpolitiske og arkivfaglige standpunkter kjent for
      medlemmene i sin region
•    Vurdere hvordan reisebrev og rapporter kan brukes på medlemsmøter

I 2019 skal redaksjonen:
•    Aktivt følge opp de som har fått stipend for å vurdere om studentoppgaver kan
      brukes i Arkivråd eller på nett

I 2019 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Vurdere hvordan reisebrev og rapporter kan brukes på seminar og kurs

I 2019 skal stipend- og læremiddelkomiteen:
•    Innstille til og dele ut stipend i henhold til statuttene for Norsk Arkivråds
      stipendordninger
•    Påvirke at andre instanser driver metodeutvikling, forskning og utvikling på
      arkivdanningsfeltet gjennom tildeling av midler
•    Revidere statuttene for tildeling av stipend- og læremidler