Strategi og handlingsplan

STRATEGI 2019 - 2021

Norsk Arkivråd skal:

  • Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner for premissgiverne på feltet
  • Være den foretrukne kunnskapsarenaen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring
  • Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge
  • Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag
  • Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

 

HANDLINGSPLAN 2021

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Være en synlig og anerkjent samarbeidspartner for premissgiverne på feltet

I 2021 skal landsstyret:
•    Svare på høringer som har relevans for dokumentasjonsforvaltning, også når vi ikke er høringsinstans
•    Jubileumskomiteen for NAs 60 års jubileum skal planlegge jubileumsårets aktiviteter på alle NAs flater i
      samråd med landsstyret  Ta initiativ til samarbeid med relevante organisasjoner om
      dokumentasjonsforvaltning når samfunnet digitaliseres

I 2021 skal redaksjonsutvalget:
•    Sikre at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff

I 2021 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Invitere foredragsholdere fra andre organisasjoner og andre land til våre seminarer
•    Markedsføre våre kurs
    

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Være den foretrukne kunnskapsarenaen for erfaringsutveksling og kompetanseoverføring

I 2021 skal landsstyret:
•    Gi strategisk retning for kurs og seminarer
•    Velge nytt verktøy for nettsider og gjennomføre endringen
•    Ha dialog med kommunale miljø
•    Oppdatere informasjonen på Norsk Arkivråds nettsider og andre kommunikasjonskanaler

I 2021 skal regionsutvalgene:
•    Være et faglig nettverk for medlemmene i egen region
•    Arrangere medlemsmøter og andre arenaer for faglig erfaringsutveksling og kompetanseoverføring  
•    Foreslå aktuelle tema, foredrag og foredragsholdere egen region
•    Bistå kursutvalget med å rekruttere nye kursinstruktører fra egen region
•    Bidra med innhold til nettsidene og Arkivråd

I 2021 skal redaksjonen:
•    Utgi to nummer av Arkivråd
•    Finne tema og forfattere til artikler fra både praksis og akademia
•    Skrive omtale av artikler i Arkivråd og annet aktuelt fagstoff som kan publiseres på nettsidene

I 2021 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Arrangere kurs og seminarer på digitale flater
•    Tilpasse kursene til digital formidling
•    Arrangere kurs i henhold til kursplan vedtatt av landsstyret
•    Arrangere faglige seminarer i henhold til seminarplan vedtatt av landsstyret
•    Utvikle to nye kurs inkludert emneplan og plan for gjennomføring
•    Vedlikeholde mål og emneplaner for eksisterende kurs i tråd med endringer blant annet i samfunnet,
      teknologien og lovverket
•    Rekruttere nye kursinstruktører og arrangere kurs for videreutvikling av NAs instruktører
 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Øke samfunnets forståelse for dokumentasjonsforvaltningens rolle i digitaliseringen av Norge

I 2021 skal landsstyret:
•    Delta i debatter og fora der digitalisering er tema
•    Sette av tid og ressurser til planlegging og gjennomføring av 60-årsjubileum i 2021

I 2021 skal regionsutvalgene:
•    Arrangere medlemsmøter og andre faglige møteplasser med tema som berører dokumentasjonsforvaltning og
     digitalisering

I 2021 skal redaksjonen:
•    Ta inn fagartikler om aktuelle problemstillinger knyttet til dokumentasjonsforvaltning og digitalisering

I 2021 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Legge særlig vekt på tema som berører dokumentasjonsforvaltning og digitalisering på kurs og seminarene

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag

I 2021 skal landsstyret:
•    Følge aktivt opp KUDs arbeid med revisjon av arkivregelverket etter høringen
•    Følge opp at revisjon av forvaltningsloven, arkivloven og offentlighetsloven ses i sammenheng

I 2021 skal regionsutvalgene
•    Arrangere medlemsmøter med tema som er aktuelle i arbeidet med nytt arkivregelverk

I 2021 skal redaksjonen:
•    Publisere artikler som tar for seg tema i tilknytning til arbeidet med nytt arkivregelverk

I 2021 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Bruke seminarene til å belyse tema som aktualiseres av arbeidet med nytt arkivregelverk

 

I følge vedtatt strategi for 2019-2021 skal Norsk Arkivråd:
Bidra til utvikling på dokumentasjonsforvaltnings- og arkivdanningsfeltet

I 2021 skal landsstyret:
•    Dele ut prisen Årets arkiv og gjøre det kjent hvorfor vinneren har fått prisen.
•    Aktivt søke etter medlemmer som vil være med i ulike aktiviteter og leveranser
•    Utvikle en veileder for anvendelse av GDPR på arkiv- og dokumentasjonsforvaltningsområdet
•    Utforme og utlyse bestilling til jubileumsrapport
•    Revidere statutt for Årets arkiv
•    Jobbe for et tydelig eierskap av dokumentasjonsforvaltning på myndighetsnivå

I 2021 skal redaksjonen:
•    Aktivt følge opp stipendmottakere og vurdere studentoppgaver som grunnlag for artikler i Arkivråd eller på
      nett

I 2021 skal kurs- og seminarutvalgene:
•    Kvalitetssikre at innholdet i kurs er i tråd med utvikling av dokumentasjonsforvaltning

I 2021 skal stipend- og læremiddelkomiteen:
•    Innstille til og dele ut stipend i henhold til statuttene for Norsk Arkivråds stipendordninger

Vekt: 
0