Arkivlovutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd i dag

Sammensetningen av utvalget er på mange måter bra sett med NAs øyne, selv om arkivdanning ikke er direkte representert! Vi er til gjengjeld svært skuffet over at ingen av medlemmene i utvalget til daglig arbeider med arkivdanning.

Depot og brukergruppen historikere er direkte representert. Det er helt uforståelig for oss at de som skaper arkiv ikke er med i utvalget som skal utrede fremtidens lovverk på et område som er i stor endring. Uten god og moderne arkivdanning blir det ikke materiale til depot eller historikerne senere. Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig at  f.eks. NA vil bli hørt underveis i arbeidet.

Når det er sagt, vil vi understreke at de andre deltakerne er dyktige fagfolk, men det mangler altså minst et medlem!

Utvalgets mandat: https://www.regjeringen.no/contentassets/b8e836e39aac423b9d67fd2de714919c/mandat-for-et-lovutvalg-til-a-revidere-arkivloven.pdf

NA er tilfreds med at utvalget skal vurdere arkivregelverket i lys av digitaliseringen med bla. fundamentalt endrede arbeidsprosesser og svært store datamengder. Saksbehandling er endret som følge av dette, og det er derfor bra at utvalget skal etablere dialog med forvaltningslovutvalget (lenke til NAs uttalelse/innspill til dem i fjor høst).
Utvalget skal ikke uventet også vurdere arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. Én av  tilbakemeldingene fra NA i høringene siste år til disse to forskriftene, var at man begynte i feil ende ved å begynne med flikking på arkivforskriften og at regelverket må ses i sammenheng.

Det er også på sin plass at Noark-standarden også vurderes. NA har reist denne debatten, jf. vår leders kronikk i digi.no i august i år.

NA er også tilfreds med at bevaring og kassasjon skal vurderes for selvstendige rettssubjekter. Dette er noe NA tidligere har tatt opp med Kulturdepartementet.

NA kommer tilbake med flere kommentarer.

Utvalget består av:
Christian Reusch, advokat, Oslo (leder av utvalget)
Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Arkivverket, Bærum
Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS, Oslo
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef, Tromsø
Håkon With Andersen, professor, Trondheim
Rune Kjørlaug, seniorrådgiver Difi, Leikanger
Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør, Stavanger