Arkivmeldingen er her!

Norsk Arkivråd var invitert til kulturminister Hadia Tajiks pressekonferanse i forbindelse med at Arkivmeldingen ble lagt fram fredag 9. november.

• Norsk Arkivråd mener det er helt nødvendig at arkivdanning blir anerkjent som eget fagområde, skilt fra depot og derav kultur, og at dette også må komme til uttrykk gjennom den organisatoriske plasseringen fagfeltet får på nasjonalt nivå.

• Norsk Arkivråd mener det må utarbeides en nasjonal strategi for hvordan arkivdanningens utfordringer skal sikres og ivaretas, herunder utfordringer som dokumentfangst fra ”nye” medier, en skjerping av offentlighetsprinsippet,  
  kompetanse i arkivene, å henge med i IKT-utvikling, med mer.

• Norsk Arkivråd mener det er grunn til å vurdere en revidering av arkivforskriften

Disse tre punktene oppsummerer dessverre ikke innholdet i Stortingsmelding 7 om Arkiv som gikk i gjennom statsråd fredag 9. november 2012, men derimot NAs tilbakemelding til Kulturdepartementet underveis i deres arbeid med meldingen. Dessverre er det kun et av dem vi kan hake av etter å ha lest igjennom meldingen denne helgen, det siste. Snakk om nedtur!
 

Arkivdanning blir, etter vår oppfatning, godt beskrevet i de innledende kapitlene, slik som for eksempel i punktet 2.3 Arkivdanning. Det som imidlertid raskt observeres, er at det blir med beskrivelsen av arkivdanning. Utfordringene beskrives,
men hva så? Denne skjevdelingen, der arkivdanningen er første ledd i en lang oppramsing som stort sett handler om depot, skinner også tydelig igjennom hele kapittelet. Blant annet er formidlingspunktet under 2.6.5 utelukkende viet formidling av
arkivmateriale fra arkivinstitusjonene, mens formidling av arkivmateriale som en del av dagligarkivenes virke internt i alle slags virksomheter, er et fullstendig fraværende tema.
 

Som sagt, oppleves beskrivelsene av danningsprosessen som gode, om enn de finnes i litt færre ordelag enn resten av arkivmaterialets levetid, og opptar dermed betraktelig mindre spalteplass. Det går tydelig frem at arkivmaterialet er langt mer gjevt i det det blir «historisk» og alt som følger av problemstillinger og utfordringer gjenspeiles i nettopp dette. Og her kommer den største skuffelsen. Kulturdepartementet klarer ikke å ta med seg sine gode intensjoner når de går videre fra beskrivelsene
av dagens situasjon og til å si noe om fremtidens utfordringer og strategier for hvordan disse skal løses. I hvert fall ikke for arkivdanningens del.
 

Vi klarer ikke å finne noen konkrete tiltak til hvordan man skal bedre situasjonen når det gjelder for eksempel dokumentfangst
fra e-post, fagsystemer, sms og andre kommunikasjonskanaler. ”Å få etablert tilfredsstillande arkivfunksjonar i eit fagsystem er ei av dei største utfordringane i dagens arkivskaping” står det i meldingen, og det følges opp av en analyse av hva som er viktig for å få dette til. Det er behov for arkivfaglig medvirkning i utvikling av elektroniske systemer som lagrer dokumentasjon, arkivtjenestens rolle har endret seg og vi trenger bl.a. bestillerkompetanse når nye fagsystem skal kjøpes inn. Og hva er strategien for å løse alle disse utfordringene? Arkivloven må revideres. Dette holder imidlertid ikke og vi skulle så gjerne ha sett at Kulturdepartementet hadde tatt dette innover seg. Vi ser det samme i oppfølgingen overfor kommunene etter Riksrevisjonens rapport for to år siden, ja, Arkivverket skal drive mer tilsyn, men igjen trekkes arkivlokaler, bevaring, uttrekk og depotordninger frem som hovedutfordringer. Hva med de store hullene i kommunenes arkiver? Hva med kompetansen? Når det gjelder organiseringen av det norske arkivlandskapet, sies det heller ingenting om arkivdanningens plassering. Ingen vyer som vitner om genuin forståelse for hva dette handler om.
 

Vi syns det er svært illustrerende å lese hva som står i pressemeldingen til Kulturdepartementet, den oppsummerer fint hvordan de tenker:
 

Det overordna målet for arkivpolitikken er å sikre arkiv som har stor kulturell verdi eller forskingsverdi. Ein annan svært viktig funksjon er å ta vare på rettsleg dokumentasjon og viktig forvaltningsdokumentasjon.
 

Norsk Arkivråd skal om noen dager treffe de andre arkivorganisasjonene og legge en strategi for hvordan vi tar oppfølging av arkivmeldingen videre. Følg med!

Kulturdepartementets pressemelding:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2012/forste-stortingsmelding-om-arkiv.html?id=707573

Arkivmeldingen:
http://www.regjeringen.no/pages/38117735/PDFS/STM201220130007000DDDPDFS.pdf