Budsjettforslaget for Kulturdepartementet 2012

I budsjettforslaget for Kulturdepartementet er det økte bevilgninger til Arkivverket

Arkiv: 24,4 mill. kroner
– 23,4 mill. kroner i økning til Arkivverket, herunder 6,3 mill. kroner knyttet håndtering av arkivmateriale fra
   berørte departementer etter 22. juli 2011
– 1,0 mill. kroner i økning til diverse tiltak, herunder 0,5 mill. kroner til Arbeiderbevegelsens Arkiv.
 
Riksrevisjonens rapport om arkiv omtales:
 
"Riksrevisjonens undersøkelse (Dokument 3:13, 2009 – 2010) av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i 
 kommunal sektor er aktivt fulgt opp av Riksarkivaren".

 

http://www.regjeringen.no/pages/35168579/PDFS/PRP201120120001KUDDDDPDFS.pdf