Difis brukerråd for fellesløsninger i Bergen 30.-31. mai 2017

Norsk Arkivråd deltok i år på Difis årvisse brukerråd for fellesløsningene i offentlig sektor. Det skjer mye på området, og det meste er relevant for flertallet av medlemmene våre. Vi er del av en rask utvikling og digitalisering der mye settes i verk på en gang, og må både sette oss inn i de nye løsningene og ikke minst i hvordan de påvirker oss i arkivdanningen og det daglige arbeidet. NA har i møter med Difi presisert viktigheten av å tenke dokumentasjons- og informasjonsforvaltning når en diskuterer digitalisering og fellesløsninger.

Brukerrådet startet med en status fra Difi for bruken av fellesløsningene. Bruken har økt for alle tjenestene, og det er nå for eksempel 4,2 millioner innbyggere i kontakt- og reservasjonsregisteret for privatpersoner, noe som utgjør 98 % av innbyggerne mellom 16 og 80 år. 1,6 millioner innbyggere har digital postkasse, og de 415 offentlige virksomhetene som bruker løsningen til å kommunisere med privatpersoner sparer i snitt 10 kroner per brev som ekspederes digitalt i stedet for å sende det i papir. Fremover legges det vekt på strategier for de enkelte løsningene, utviklingsmuligheter og hvordan dette kan markedsføres til enda flere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skisserte krav til digitaliseringen i stat og kommune. Norge ligger per nå i Europatoppen på digitalisering, på andreplass etter Danmark. På digitaliseringen av offentlig sektor ligger Norge bedre an, mens vi er dårligere på bygging av kompetanse i form av studieplasser og studieprogrammer. KMD gjentok hovedmålene fra Digital agenda: Brukerens behov skal være i sentrum, det stilles høyere krav til uttak av gevinster og samhandling mellom stat og kommune må forbedres. I løpet av 2017 har offentlige virksomheter fått i oppgave å kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, og lage planer for hvordan egnede tjenester skal gjøres tilgjengelig digitalt. I 2018 er oppgaven å se egne tjenester i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og å lage planer og strategier for videreutvikling. Hva må endres, hva kan forenkles, hva kan vi slutte med. Prinsippet om at innbygger kun skal gi informasjon en gang til det offentlige blir også viktig fremover, og det ble skissert hva virksomhetene må gjøre for å komme nærmere dette målet.

Samordning mellom ulike virksomheter i det offentlige var tema i flere foredrag. Hvordan kan stat og kommune samarbeide bedre, og hvordan kan vi utveksle informasjon digitalt på en god måte både til offentlige og private virksomheter? Den nye løsningen for meldingsutveksling, som muliggjør nettopp dette, ble presentert. En så også på ulike konkrete eksempler på digitalisering ved bruk av fellesløsninger, til inspirasjon for andre.

NA har i møter med Difi presisert viktigheten av å tenke dokumentasjons- og informasjonsforvaltning når en diskuterer digitalisering og fellesløsninger. Fremover vil vi fortsette å delta i relevante fora og være med på å ta opp temaer som er viktige for våre medlemmer. Vi tar gjerne mot innspill på hva dere opplever i deres hverdag, som dere kunne tenke dere at vi tok med i vår dialog.