Et lite skritt nærmere ny arkivlov

Mens de fleste av oss har tatt ferie og tenker mest på fergekøer og hvordan været blir har Kulturdepartementet sendt utkast til ny arkivlov på departementsforeleggelse med frist 1. september. En slik foreleggelse, er som det kommer frem av navnet, intern i departementene og den er unntatt offentlighet.

Et søk på eInnsyn viser at departementsforleggelsen ble sendt 25. juni. Departementet har altså brukt halvannet år på å gå gjennom høringssvarene og bestemme seg for innholdet i utkast til ny lov. Vi legger også merke til at saken heter «Arkivlov» og ikke «lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver». Registreringer på eInnsyn (sak 2019/6323 Kulturdepartementet) viser kontakten mellom Arkivverket og Kulturdepartementet. Dokumenttitlene viser tema som er diskutert. Vi er spente på å se hva som har blitt resultatet av dette samt departementets arbeidet med å gå gjennom høringssvarene.

Det er usikkert når vi får se resultatet. Videre saksgang vil være fremleggelse av lovproposisjon for Stortinget og behandling der. Da kan komiteen som får proposisjonen til behandling velge å ha «innspillsmøte» om forslaget. Det er også mulig å skrive brev til komiteen og fraksjonene.

Før loven kan tre i kraft må Kulturdepartementet skrive utkast til forskrift, det vil si en ny arkivforskrift. Det utkastet skal sendes på alminnelig høring der alle kan uttale seg. Når forskriftsutkastet kommer er uvisst, men det er vanlig at arbeidet går parallelt med lovbehandlingen. Det er Kongen i statsråd som fastsetter forskriften. Når Stortinget har vedtatt den nye loven, skal den sanksjoneres av Kongen i statsråd. Tidspunkt for ikraftsettelse av loven er avhengig av når forskriften er klar. De fleste av oss som er opptatt av den nye arkivloven vet at forrige gang tok det flere år fra loven ble vedtatt til den trådte i kraft. Norsk Arkivråd håper og oppfordrer til at ny lov og forskrift må komme på plass raskere denne gangen. Dokumentasjonsforvaltningen og arkivene trenger det!