Forslag til revidert statsbudsjett for 2017 ble lagt frem i dag

Det foreslås en økning på 4 mill. kroner i bevilgningen til Kulturdepartementet, blant annet til arbeidet med revisjon av arkivloven.

Om revidering av arkivloven:
Kulturdepartementet vil i 2017 få økte utgifter til ulike utredninger i forbindelse med forberedelsene til en planlagt kulturmelding, oppfølging av utvalg om søndagsåpne butikker og igangsetting av et arbeid med revidering av arkivloven. Bevilgningen på posten foreslås som følge av dette økt med 4 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjoner på postene 01 og 79, jf. omtale under disse postene.

Om Norsk helsearkiv:
Norsk helsearkiv på Tynset Som omtalt i Prop. 1 S (2016–2017) skulle regjeringen legge frem forslag til kostnadsramme for prosjektet om Norsk helsearkiv på Tynset i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017. Det foreslås en kostnadsramme for prosjektet, inklusiv tomt og kunstnerisk utsmykning, på 205,7 mill. kroner (per 15. februar 2017), jf. forslag til romertallsvedtak. Styringsrammen er 187,6 mill. kroner.

http://www.regjeringen.no/contentassets/35aede6a3945467bbf630730eb8fe609/no/pdfs/prp201620170129000dddpdfs.pdf