Høring om handlingsplan 5 Open Government Partnership, NA deltar i interessentforum

Norsk Arkivråd deltar i interessentforum for regjeringens arbeid med Open Government Partnership (OGP), som er ledet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Gjennomsiktighet og åpenhet i forvaltningens saker avhenger av god dokumentasjonsforvaltning og er dermed en vesentlig del av Norsk Arkivråds arbeid.

OGP arbeidet har pågått i mange år og nå er handlingsplan 5 under arbeid. Regjeringen ønsker en bred mobilisering i samfunnet omkring disse sakene og bruker derfor en høring til å be om innspill. NA tror våre tillitsvalgte og medlemmer kan ha viktige perspektiver inn i dette arbeidet og oppfordrer til å bidra med forslag til konkrete punkter til planen.

KDD planlegger en konferanse i september der forslagene skal diskuteres. Følg med på OGPs hjemmesider.

Under kan du lese hva landsstyret i NA planlegger å gi av innspill til høringen.

Tillit til forvaltningen
Norsk Arkivråd anerkjenner at OGP arbeidet ikke handler om lovarbeid. Likevel ønsker vi å peke på at modernisering av både offentlighetsloven, arkivloven og forvaltningsloven er grunnlag for utøvelsen av åpenhet og gjennomsiktighet som passer til dagens arbeidsmåter og IKT løsninger. Det er mange år siden offentlighetsloven ble evaluert og vi venter fortsatt på en konkret oppfølging. Etterlevelse av offentlighetsloven er tett knyttet til arkivloven og krav til journalføring. De siste åra har riksrevisjonens undersøkelser av journalføring i departementene vist at arbeidsmetoder, IKT verktøy og den enorme økningen i mengde informasjon som skal styres, sammen med et utydelig lovverk gjør at etterlevelsen er for lav. Tidligere tiltak i OGP handlingsplaner har vært innrettet mot å endre på dette. Det samme har utvikling av veiledere gjort. Vi ser likevel at praksisen fortsette i det samme sporet og vektlegger ensidig journalen som inngangsport til informasjonen. I mange tilfeller passer ikke formatet på den tradisjonelle journalen til informasjonen og arbeidsprosessene. Derfor mener vi OGP bør kunne være tydelige på at et moderne lovverk er en viktig grunnsten for åpne prosesser, gjennomsiktighet og dermed også tilliten til forvaltningen.

Aktiv offentlighet
Et viktig tiltak for aktiv offentlighet er publiseringen av offentlig journal og OGP har vektlagt bruk av den tekniske løsningen eInnsyn for dette. Som nevnt over mener vi en ensidig satsning på journalen som eneste vei til åpen dokumentasjon fra forvaltningen ikke treffer godt nok. Vi er også usikre på om den ensidige satsningen på eInnsyn som eneste løsning for å publisere offentlig journal og informasjon, er til det beste for samfunnet.

Kommuner og fylkeskommuner har allerede har tatt i bruk andre løsninger for publisering av offentlig journal. NA erfarer at overgang til eInnsyn gir både tekniske og funksjonelle utfordringer. Det har vist seg å være både problematisk og dyrt å integrere mot fagsystemer og det rapporteres om mye feil med påfølgende og tidkrevende feilretting. Publisering på eInnsyn betyr i dag en «evighetspublisering» som kan være problematisk med tanke på personvern. Vi mener det er viktig å finne løsninger som både ivaretar en åpen forvaltning og godt personvern samtidig.