Invitasjon til digitalt innspillsmøte om ny organisering i NA, 25. mai kl. 16.30-18.30

Landsstyret legger her frem sitt forslag til organisering av NA, og inviterer medlemmene til et digitalt innspillsmøte om forslaget.

Generalforsamlingen vedtok i april 2022 igangsetting av en helhetlig organisasjonsgjennomgang med mål om å foreslå en ny organisering, dette omfatter både organiseringen av organisasjonen og NAs arbeidsform.

Utviklingstrekk over flere år viser at
   Norsk Arkivråd utvikler færre nye kurs- og seminaropplegg og har dermed et lavere aktivtetsnivå og tilbud til
   medlemmene enn tidligere.

   Norsk Arkivråd har utfordringer med å kunne ivareta en aktiv og utadrettet faglig profil som engasjerer seg i
   innlegg, debatter og høringer.

   Norsk Arkivråd har et forholdsvis stort antall tillitsvalgte.

   Arbeidsmengde blant tillitsvalgte er ujevnt fordelt.

   Fagfeltet er i stadig utvikling. Norsk Arkivråd har behov for en bredere rekruttering av aktive medlemmer og
   tillitsvalgte av fremtidens dokumentasjons- og informasjonsforvaltere. Endringer i medlemsmassen påvirker
   inntektsgrunnlaget – sammenslåing og sentralisering av/i virksomheter gir nedgang i antall
   bedriftsmedlemskap.Noen av virksomhetene har i disse prosessene også sagt opp personmedlemskap de
   tidligere har dekket for enkeltmedarbeidere.

Landsstyret laget et mandat for gjennomgangen og nedsatte en arbeidsgruppe. Det har også vært sendt ut spørreundersøkelser både til tillitsvalgte og medlemmene. Arbeidsgruppa leverte sitt forslag til landsstyret, som har vært styringsgruppe for arbeidet, og fikk flere innspill. Arbeidsgruppa har nå innarbeidet disse i forslaget og landsstyret legger dette frem for generalforsamlingen 12. juni.

Landsstyret ønsker før generalforsamlingen å gi medlemmene mulighet til å være med å diskutere forslaget før endelig vedtaksforslag legges frem.

Les landsstyret forslag til ny organisering av NA før møtet

Møtet vil holdes digitalt i Zoom og lenke til møtet vil sendes de som er påmeldt vil sendes på formiddagen den 25. mai.

Meld deg på innspillsmøtet