Mens vi venter på arkivlovutvalget

Tirsdag 2. april vil Arkivlovutvalget overlevere sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fram mot den 2. april forbereder vi oss med å se oss litt tilbake. Oppsummere det vi har gjort, se gjennom en gang til for å se om vi har endret syn på noe eller kanskje fått noen nye hjertesaker? Og ikke minst planlegger vi  hvordan vi skal følge opp utvalgets rapport både i landsstyret, blant de tillitsvalgte, sammen med alle medlemmene og andre som er opptatt av dokumentasjonsforvaltning.

Helt siden stortinget rett før jul i 2016 ba regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999 i sitt vedtak nr 231 har vi gledet oss til å se resultatet. Utvalget ble nedsatt og vi var litt skuffet over at det ikke hadde medlemmer med en klar tilhørighet hos oss i arkivdanningen. Samtidig brettet vi opp ermene og satte i gang et bredt arbeid med å diskutere og hente inn synspunkter i hele organisasjonen for å lage innspillene til utvalget. Vi leverte 2 skriftlige innspill og hadde et møte. I tillegg var vi representert i forskjellige former med utarbeidelsen av de to rapporter som allerede er publisert. Nå gleder vi oss til å se den endelige rapporten fra utvalget.

 

Arkivlovutvalget og Norsk Arkivråds innspill

Arkivlovutvalget ble oppnevnt 1. september 2017. Utvalgets mandat og sammensetning samt NAs kommentar finner du i vår nyhetssak skrevet samme dag som utvalget ble oppnevnt. Vi var fornøyd med at utvalget ble oppnevnt men til gjengjeld svært skuffet over at ingen av medlemmene i utvalget til daglig arbeider med arkivdanning.  Dette ga vi også uttrykk for i høring i Stortingets familie- og kulturkomité november 2017.

Høsten 2017 arrangerte vi medlemsmøter i alle regioner der vi inviterte alle medlemmer til å komme med forslag til Norsk Arkivråds innspill til arkivlovutvalget. Vi ønsket oss en oversikt over hva arkivdanningen opplever som problematisk både i arkivloven og arkivforskriften (begge deler er i utvalgets mandat), og ønsket en beskrivelse av hva som er problemet med den enkle henvisningen til eksisterende paragraf, eller forslag om en ny paragraf.
Presentasjon og rapport fra oppsummering fra medlemsmøtene.

Innspillene fra medlemsmøtene ble innarbeidet i NAs skriftlige innspill, og på møtet vi hadde med arkivlovutvalget 15. februar 2018. Det var et bra møte med mange gode spørsmål og diskusjoner.

NAs presentasjon på møtet med arkivlovutvalget

NAs skriftlige innspill til arkivlovutvalget, del en

NAs skriftlige innspill til arkivlovutvalget, del to

Utvalgets oppfølgingsspørsmål og NAs svar

Evaluering av Noark og Norsk Arkivråds kommentarer

I Arkivlovutvalgets mandat, bokstav f, lå en vurdering av NOARK-standarden. Menon Economics evaluerte på oppdrag fra Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet Norsk arkivstandard (Noark), og utvalget avla sin rapport  september 2018.
Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning, samt standardens påvirkning på digitalisering i forvaltningen mer generelt.

Etter publiseringen av Menons rapport inviterte Arkivverket i et høringsbrev til å gi innspill på evalueringen.
NA ble også invitert til å holde innlegg på Arkivverkets fagdag om Noark i november. Styreleder Anja Jergel Vestvold holdt NAs innlegg.

NAs kommentar til evalueringen av Noark, sendt Arkivverket 12.11.2018

Manus til NAs presentasjon på fagdag om Noark

Se alle innlegg fra fagdagen, Arkivverkets streaming
(Anja J. Vestvolds innlegg fra 2.29.00)

Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet

Oslo Economics i samarbeid med Anneli Sundqvist (PhD) og Lars-Erik Hansen (PhD) fra Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved OsloMet kartla på oppdrag for utvalget oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet. Rapporten ble offentliggjort på regjeringen.no i oktober 2018. Norsk Arkivråd hadde en representant i arkivlovutvalgets referansegruppe.