NA har avgitt høringssvar til endring i forskrift om startlån

Norsk Arkivråd er ikke høringsinstans, men ønsket likevel å komme med innspill på de sidene av endringen som berører vår medlemsmasse i stor grad.

Saksbehandlingsløsningen sørger for automatisk arkivering av dokumenter i kommunens NOARK-system for kommuner som bruker KS/FIKS SvarInn. Det hevdes at dette gir en stor gevinst ved at man unngår manuell håndtering av dokumentene. Dessverre er det slik at det i praktisk bruk av denne løsningen for arkivering likevel er behov for manuell registrering av dokumentene som er flyttet over.

Ved innføringen av denne type løsninger som behandler dokumenter er det viktig å plassere arkivansvaret. Dette arkivansvaret er ikke definert i forskriften. Vi foreslår at forskriften tar med en definisjon av ansvaret for å arkivere dokumentene som behandles i saksbehandlingsløsningen.

 

Les hele høringssvaret.

Les mer om høringen.