NA har avgitt høringssvar til KMD om forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

NA mener at KMD foretar en grundig drøfting på disse områdene, men påpeker at de arkivmessige sidene av saken nesten er fraværende.

Den enkelte virksomhet kan som en følge av forslaget danne et register. Dette vil, etter vårt syn, falle inn under arkivregelverkets bestemmelser. I høringsnotatet står det lite om hvordan det bør gjøres samt hvilke krav som bør stilles som minimum til et slikt register. Personvernhensyn og offentlighetens innsynsrett er drøftet grundig, men arkivsiden av registeret (arkivet) er helt fraværende når det gjelder grunnleggende krav til integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

 

Les vårt høringsvar her.

Høringsnotatet og flere høringssvar finner du på Regjeringen.no