NA holdt i dag innlegg på Arkivverkets fagdag om evalueringen av Noark

Styreleder Anja Jergel Vestvold  fikk på Arkivverkets "Fagdag om evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark)" 20 minutter til å presentere Norsk Arkivråds syn på Menon Economics evaluering av Noark-standarden.

Vi kjenner igjen bildet som tegnes i Menons rapport og er enige i konklusjonen at noe må gjøres. Men vi er ikke helt enig i hva som må gjøres og mener at rapporten ikke er grundig nok til å utgjøre et godt beslutningsgrunnlag. I forbindelse med evalueringen har Menon stort sett intervjuet folk som jobber med arkiv. Det ble i liten grad innhentet synspunkter fra beslutningstakere innenfor IT og strategi i virksomhetene. Noark-standarden er en vesentlig premissgiver for IT-porteføljen og hva som skjer med standarden vil påvirke virksomhetene utover arkivet. Noark standarden, og løsningene den bygger på, er den del av et stort bilde og det er viktig at man, samme hva som skjer med Noark, tar med hvordan dette påvirker og påvirkes av omgivelsene.

Vi er enige i at standarden slik den blir bukt i dag ikke er hensiktsmessig og mener det handler om at dokumentasjonen har blitt digital og forholder seg til andre prosesser enn ren korrespondanse, som Noark ikke er laget for å skulle håndtere. Vi mener at det er fordeler ved å standardisere men at spørsmålet er på hvilket nivå vi skal standardisere.  VI har mye å lære av internasjonale standarder men de er ikke egnet til å erstatte Noark. Det er derimot slik at prinsippene fra disse standardene på mange måter er innarbeidet i Noark. Det vi ser for oss som løsninger er at saksbehandling og oppgavebehandling løsrives fra Noark. Innsyn og offentlighet må kunne realiseres løsrevet fra Noark i tråd med offentlighetsloven. 

Manus til NAs presentasjon på fagdagen.

Se alle innlegg fra fagdagen, Arkivverkets streaming
(Anja J. Vestvolds innlegg fra 2.29.00)

Les NAs kommentar til evalueringen av Noark, sendt Arkivverket 12.11.2018

Menon Economics rapport kan leses her.