NA på budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Jill Skjøndal Grefsrud og Geir Magnus Walderhaug deltok på dagens budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om statsbudsjettet for 2020.

Vi viste til budsjettets satsing for å skanne papirarkiv til Digitalarkivet, som er gledelig for økt tilgang på skannede papirarkiv, men som ikke kan kalles digitalisering. Vi ba komiteen merke seg at det ikke er opplagt at satsingen kommer virksomhetenes digitalisering for avlevering til gode. Tilgangen til det skannede arkivmaterialet må vedlikeholdes på samme måte som digitalt skapt arkiv. Det krever investeringer i infrastruktur og utvikling av løsninger for å vedlikeholde og tilgjengeliggjøre. De fleste offentlige virksomheter står overfor de samme problemene. Derfor bør utvikling av metode og tekniske løsninger for å sikre en samfunnsøkonomisk effektiv løsning for avlevering prioriteres.

Arbeidet med løsninger for digital langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene er foreslått 35 millioner i økte midler til Arkivverket neste år. En slik styrking er helt nødvendig og komiteen bør vurdere om disse midler skal forbeholdes arbeidet med å sikre digitalt skapte arkiver fra kommune, stat og privat virksomhet.

Videre henviste vi til NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver». Utfordringene handler ikke om arkiver som allerede er skapt, men om dokumentasjon som skal skapes i virksomhetene i de kommende år, og som de ikke klarer å sikre slik at de blir arkiver for ettertiden. Utfordringene er utdaterte løsninger som er så tungvinte å bruke at det blir en trussel mot å sikre dokumentasjon. Med digitaliseringsminister på plass og et nytt digitaliseringsdirektorat fra nyttår hadde vi forventet en mer offensiv satsning også mot digitalisering av virksomhetenes prosesser. Det vi ser er et budsjett som satser på å løse dagens utfordringer, mens NOUen peker på løsninger for digital dokumentasjonsforvaltning i framtida.

Lykkes ikke offentlig forvaltning med dokumentasjonsforvaltning i dag blir det ingen arkiver å fylle digitalarkivet med. Derfor mener vi at midler til å følge opp noen av de områdene utredningen peker på at har sin løsning i automatiserte og innebygde løsninger blir synlig i budsjettet. Ingen av de foreslåtte bevilgningene er til utvikling som trengs for å utvikle offentlig dokumentasjonsforvaltning!

Se video fra høringen i Stortingets videoarkiv (NAs innlegg fra 1:12:19).

Les NAs forhåndsinnsendte notat til kommunal- og forvaltningskomiteen.