Norsk Arkivråd har fått utsettelse på fristen for å levere høringssvar på NOU 2019:5 Ny forvaltningslov

Akkurat nå, samtidig med at vi var opptatt med å tygge oss gjennom forslaget til ny arkivlov, ble også forslaget til ny forvaltningslov sendt på høring. Svarfristen var 2. desember men Norsk Arkivråd har bedt om og fått, utsatt frist. Forvaltningsloven påvirker vårt arbeid i stor grad og vil fortsette å gjøre det. Dagens lov er fra 1967 og den nye loven bør skrives slik at den kan fungere over flere tiår. Derfor er det er viktig for oss å gi vårt svar på om utvalget har funnet og beskrevet retningen for framtiden.

Fra utvalgets oppdrag - «utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettsikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legger til rette for en god og effektiv saksbehandling.» Mandatet legger også vekt på at en ny lov bør «legge til rette for digitalisering av saksbehandlingen og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet». Utvalget skal sikre at ny lov legger til rette for «hensiktsmessig bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i saksbehandlingen i individuelle og generelle saker, både i et brukerperspektiv og for forvaltningen» og «bruk av helautomatiserte saksforberedelses- og beslutningsverktøy». De skal vurdere utfordringer dette skaper for rettssikkerhet og personvern og foreslå hvordan de best løses. Reglene som foreslås skal kunne fungere uavhengig av hvilke IT-løsninger som tas i bruk.

Norsk Arkivråds svar vil når det foreligger legge vekt på at vi mener intensjonen om å lage en lov for framtidas digitale forvaltning er ikke oppfylt i forslaget som foreligger. Vi mener den manglende digitale forståelsen er hovedproblemet med dette forslaget og er enige med Dag Wiese Schartum når han konkluderer i tittelen på sin artikkel «Utilstrekkelig forslag om digital forvaltning i ny forvaltningslov» i Stat & Styring 03 / 2019 (betalingssak).
Schartum har også levert høringssvar på NOU 2019: 5.

Norsk Arkivråd ferdigstiller sitt svar og publiserer på hjemmesiden vår så snart vi har sendt det til Justis og beredskapsdepartementet.

Selve utredningen NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) byr på 803 sider tekst + vedlegg.
De delene som er viktigst for Norsk Arkivråds svar er:
Kap 1 – lovutkast og kapittel 37 Merknader til de enkelte paragrafer
Kap 11 Saksbehandling
Kap 13 og 14 Saksbehandling og myndighetsdeling
Kap 18 Digital saksbehandling og kommunikasjon
Kap 19 Taushetsplikt og informasjonsutveksling
Kap 22 Saksforberedelse; forhåndsvarsling, begrunnelse, innsyn