Norsk Arkivråd har svart på høring om endringer i personopplysningsloven

Justisdepartementet sendte i september «Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)» på høring og Norsk Arkivråd var en av høringsinstansene. Norsk Arkivråd tolker endringsforslaget slik at det er ment å skulle hindre direkte og ubearbeidet publisering av dokumenter en har fått tilgang til gjennom krav om innsyn, etter offentlighetsloven, på nett.  Vi kjenner, gjennom våre medlemmer, godt til nettsider med denne virksomheten og virkningen av at offentlighetsprinsippene møter teknologiutviklingen. Samtidig stiller vi spørsmål ved om dette er et «fenomen» som vi likevel må leve med når vi har et grunnlovsfestet offentlighetsprinsipp gjennom Grunnlovens §100 og den Europeiske menneskerettskonvensjonen?
 

Forslaget får oss også til å tenke over utfordringene ved å forsøke å lovregulere teknologi. Mens vi skriver dette høringssvaret ser vi at den vi oppfatter som mest pågående innen denne form for publisering, Mimes brønn, melder at de tar en pause https://www.mimesbronn.no/pause.html. Vi oppfatter at forslaget til endring i loven passer godt til å regulere deres virksomhet. Vi vet ikke noe om bakgrunnen for denne pausen eller om den har en sammenheng med lovforslaget. Vi synes likevel den illustrerer veldig godt utfordringene ved å lovregulere teknologi. Loven kan endres, men Mimes brønn kan oppstå på nytt i en annen form på en annen plattform som er utenfor både personopplysningsloven og offentlighetslovens virkeområde.

En annen side ved publisering av informasjon på internettet som vi vil ta fram er hvor grensene for publisering på Internett går for forvaltningen selv. Offentlighetsloven § 10 sier at forvaltningen har plikt til å føre journal. Tilgjengeliggjøring av journaler og dokumenter på internett er regulert i offentlighetsforskriften §§ 6 og 7. Oppsummert er det slik at å ha en offentlig journal er obligatorisk, mens publisering er et valg virksomheten kan ta med noen klare unntak, for eksempel taushetsbelagte opplysninger. Vi stiller spørsmål ved om offentlig forvaltnings ukritiske publisering av dokumenter som inneholder personopplysninger, med unntak av de som kommer inn under i § 7, er riktig. Flere virksomheter legger opp til en form for automatikk der alt som det er gitt innsyn i, også publiseres. Norsk Arkivråd lurer på om dette er i tråd med personvernforordningen. Det vil si, har forvaltningen behandlingsmessig grunnlag for slik frivillig publisering?

Les hele svaret: NA høringssvar
 

Høringsnotatet, og flere høringssvar:
«Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)»