Økning i Riksarkivarens utviklingsmidler for arkivsektoren 2017

Kulturdepartementet meldte i slutten av august at det er fordelt 10 millioner kroner til arkivutvikling for 2017, noe som medfører en økning på 4 millioner kroner fra 2016.

Økningen er øremerket tiltak innen privatarkiv og fordelingsnøkkelen for 2017 blir 6 millioner til privatarkiv og 4 millioner til andre utviklingstiltak. 

Målgruppen er offentlig og private arkivinstitusjoner, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvalting og arkiv. Det presiseres at statsforvaltningen og Arkivverket ikke kan søke prosjektmidler som forvaltes av Riksarkivaren. Det vi si at statlig forvaltning som hovedregel ikke kan være prosjekteiere og tilskuddsmottakere; men kan være samarbeidspartnere i utviklingsprosjekter.

Det kan søkes om prosjekter med varighet inntil tre år. Søknadsfristen er onsdag 18.10.2017.

Les mer på Arkivverkets nettsider.

I 2016 mottok Norsk Arkivråd midler til to prosjekter fra Arkivverket. Vi fikk midler til å holde møter om Verdenserklæringen om arkiv (Universal Declaration on Archives (UDA)) i alle våre regioner. Vi lagde problemstillinger ut fra de enkelte punktene i erklæringen og diskuterte om hva erklæringen innebærer i vår arkivhverdag. Det andre prosjektet vi mottok midler til var å lage en Veiledning i arkivarbeid med fagsystemer, som Ola Langnes-Øyen (Utdanningsdirektoratet og Norsk Arkivråds seminarutvalg) utarbeidet.