Skal du svare på arkivlov-høringen?

Det skal vi! Landsstyret er godt i gang med sitt arbeid med å diskutere seg gjennom NOU 2019: 9 og skrive svar på høringen. Ved Norsk Helsenett er et stort fagmiljø i gang med sitt arbeid med høringen.  Les mer om hvordan de jobber der og se hvordan landsstyret har startet sin prosess.

Landsstyrets har hatt arbeidsmøter for å diskuterer gjennom forslaget til ny lovtekst. Her er en beskrivelse av metoden de brukte
 

Norsk Helsenetts arbeid med høringen og hvordan de har involvert flere i dette arbeidet
I avdeling arkiv og dokumentforvaltning i Norsk Helsenett SF jobber det flere enn 40 arkivarer, som alle er spente på hva utfallet av det nye lovforslaget vil bli til slutt. Det er satt sammen en arbeidsgruppe i avdelingen, med variert kompetanse og erfaring, som har ansvaret for å gå gjennom lovforslaget og for å utarbeide høringssvar. Det å jobbe med lover og forskrifter er krevende og kan synes veldig teoretisk og fjernt fra den driften vi alle er en del av i arbeidshverdagen. Desto større grunn til å involvere seg og forsøke å forstå. Den nye loven vil bestemme retning og rammer for hvordan vi skal jobbe fremover.

I tillegg har det vært viktig for avdelingen at også andre fagområder som påvirkes av det nye lovforslaget involveres, slik som IT, sikkerhet, personvern og arkitektur. Alle som vil er derfor gitt anledningen til å komme med innspill ut fra sitt ståsted. Vi er veldig glade for å ha fått ansvaret for å koordinere og utarbeide Norsk Helsenett sitt høringssvar, det krever at vi ser dokumentasjon og arkiv som del av et større hele, en god øvelse for oss arkivarer.

Avdeling arkiv og dokumentforvaltning i Norsk Helsenett leverer tjenester innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv til flere etater under Helse- og omsorgsdepartementet, og er et stort arkivfaglig kompetansemiljø som skal komme kundene til gode. Avdelingen har derfor invitert kontaktpersoner i de forskjellige etatene til et arbeidsmøte, hvor kundene kan ha noen å diskutere med og få innspill fra i utarbeidelsen av deres høringssvar.

 

Kanskje andre kan la seg inspirere av hvordan Norsk Helsenett og NA har lagt opp arbeidet med høringssvar? Det er gjerne i dialog med andre at undring og forvirring kan materialisere seg i fornuftige innspill til det Kulturdepartementet foreslår. Vår oppfordring er derfor å finne diskusjonspartnere i nettverket ditt, om det er sektorbasert, geografisk eller annet.

Lykke til!