Stortinget har diskutert omorganiseringen av ABMU

Omorganiseringen av ABM-utvikling trer som kjent i kraft fra nyttår, der oppgaver overføres til Nasjonalbiblioteket og til Norsk kulturråd.
Stortingets møte 2. desember omhandlet blant annet innstilling fra familie- og kulturkomiteen om omorganisering av ABM-utvikling

(Innst. 91 S (2010-2011), jf. Meld. St. 20 (2009-2010)

Komiteen stilte seg bak regjeringens forslag om omorganisering, men opposisjonen var som ventet kritisk til prosessen, og mente at saken burde vært forelagt Stortinget tidligere, siden det var Stortinget som i sin tid opprettet ABM-utvikling.
I debatten sa statsråd Anniken Huitfeldt flere ganger at det var ansatte i museums- og arkivsektoren i ABM-utvikling som tok initiativ til omorganisering og overflytting til Norsk kulturråd. Statsråden sa også at det ville være naturlig å komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding om hvordan arkivsektoren kan styrkes.
Høyres representant Olemic Thommessen ønsket at Museumsforbundet, LLP og Norsk Arkivråd må være med i det videre arbeidet for å bygge opp et godt miljø i Norsk kulturråd. Han påpekte også at arkivfaget består av to trinn; arkivdanning og arkivbevaring, og at arkivdanning ikke hadde blitt diskutert i forhold til Kulturrådet og arkivoppgavene der.

 Les hele debatten