Vi har levert to høringssvar de siste dagene - et av dem er svar på forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift

NA synes det er mye bra i endringene som foreslås i denne høringen. Det er positivt at Riksarkivet foreslår en bestemmelse som åpner for å kunne teste ut alternative fremgangsmåter, metoder og formater for overføring av arkiv til Arkivverket. Vi er skuffet over at tilsvarende bestemmelser ikke er foreslått for den delen av forskriften som omhandler arkivdanningen og journalføringen hos arkivskaperne.

 

Den andre er svar på forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).

Forslaget åpner for bruk av automatiserte avgjørelser i Utlendingsdirektoratet (UDI), det vil si maskinell behandling uten involvering fra menneskelige saksbehandlere.

Vi mener forslaget er en del av en spennende og riktig utvikling. Det åpner for gjenbruk av offentlige data, og er en nødvendig forutsetning for effektiv digitalisering i offentlig sektor. Samtidig er det mange utfordringer og ubesvarte spørsmål knyttet til arkivering og langtidsbevaring av data som benyttes av flere offentlige instanser, som for eksempel høringsbrev. Vi påpeker at vi håper at vektleggingen av effektivitet og automatisering ikke går på bekostning av planmessigheten som krever for å opprettholde tilliten til dokumentasjonen over tid.
 

Les høringssvarene:

NAs høringssvar - forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift.

NAs høringssvar - forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).