Foredrag 2011

Foredrag fra Jubileumsseminar 26. og 27. oktober 2011 i Oslo

Prolog
v/Anne Marit Noraker. Direktør Valdresmusea

Arkivet - reaktiv eller proaktiv?
- Utfordringer i framtiden 
v/Liv Heidi Siljebråten. Oppfølgingsansvarlig Norsk Arkivråd. Seksjonssjef Politidirektoratet

Hvordan møte kravene til arkivfunksjonen kompetansemessig?
v/Britt Agnete Enemo. Arkivleder Norsk Tipping

Hva vil vi egentlig måles på? - et moderne arkivtilsyn
v/Geir Håvard Ellingseter. Nestleder Norsk Arkivråd. Arkivleder Møre og Romsdal fylkeskommune

Fagsystemer - har vi verktøyene for å arkivere det som er arkivverdig?
v/Johannes Falk Paulsen. Ass. HR-direktør UiO

Elektroniske dokumenter - holder de i retten?
v/Knut Glad. Partner Føyen Advokatfirma DA

Influere eller informere? Påvirkning eller argumentasjon?
- En inspirerende bevisstgjøring om bruk av språklige verktøy; hvor bevisste er vi på hvordan
vi påvirker de rundt oss?
v/Amund Fjeldstad. Daglig leder Fjeldstad & Partners

Hva spør du egentlig om?
- Erfaringer fra referansetjenesten i biblioteket
v/Nora Haneborg Finne. Seksjonsleder Nasjonalbiblioteket

Ærlig alt!
- Åpen og ærlig dialog med medarbeiderne og kundene (brukerne)...
det er ingen grenser for hva vi kan få til i samarbeid
v/Kjersti Raum Johansen 

Informasjonshåndteringsstrategi for Statnett 2011-2016
v/Jan Skundberg. Rådgiver/programsjef Statnett SF

Arkivering i forsikringsselskapet Gard
v/Jan-Hugo Marthinsen. VP Offshore Claims Gard

Utvikling av ny BK-plan: Post- og teletilsynets arkivmateriale
v/Liv Reppen. Seksjonssjef Post- og teletilsynet 

Nye bevarings- og kassasjonsregler i offentlig sektor
v/Gro Hendriksen. Arkivar Riksarkivets seksjon for bevaring og kassasjon

Dokumenter og spor etter 22. juli
v/Gisle Hannemyr. Universitetslektor, Institutt for informatikk, UiO 

Epilog - foiler
Epilog - tekst til foiler
v/Vilde Ronge. Leder Norsk Arkivråd. Arkivleder NRK

 

Foredrag fra kommunalt arkivseminar 15. og 16. februar 2011 i Oslo

Presentasjon av Riksrevisjonens rapport
v/Geir Walderhaug, rådgiver ved UiO, og leder av Norsk Arkivråds region øst

Hva gjør Arkivverket for å følge opp Riksrevisjonens rapport?
v/Anne Mette Dørum, avdelingsdirektør i Riksarkivet

Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger - oppsummering av spørreundersøkelsen 2010
v/Anne Mette Dørum

KS orienterer om sine planer/aktiviteter innen arkivfeltet for 2011
v/Kari Remseth fra KS faggruppe for dokumentasjon og arkiv, og daglig leder av IKA Trøndelag

Hva ønsker kommunene skal skje?
Innlegg fra Marit Elisabeth Larssen, rådmann i Gloppen kommune

Hva ønsker kommunene skal skje?
Innlegg fra Wenche Risdal Lund, daglig leder av IKA Kongsberg

Hva ønsker kommunene skal skje? Fokus på kommunale arkiv - kan kontrollutvalget bistå?
Innlegg fra Wencke Olsen, sekretariatsleder i Rogaland kontrollutvalgssekretariat

Krav til fagsystemer og "Noark-godkjenning" Hva gjør Riksarkivet? Hva må kommunene gjøre?
Geir Ivar Tungesvik, underdirektører i Riksarkivet

Krav til fagsystemer og " Noark-godkjenning". BK OFFSEK – nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for offentlig sektor
v/Lars Jørgen Sandberg, underdirektør i Riksarkivet

Presentasjon av Kommunalt Digitalt Ressurssenter (KDRS) - KDRS rolle mot fagsystemer
v/Tor Eivind Johansen,daglig leder av KDRS

Erfaringer/betraktninger rundt fagsystemer i forhold til NOARK-standarden og arkiv
v/Evy-Anni Evensen, rådmann i Lyngdal kommune

"Da pedagogen møtte arkivaren" - dokumentasjon i barnehage og skole
v/Rita Lynghaug, arkivleder og Jan Olsen, IT-veileder, Moss kommune 

Erfaringer med avlevering/uttrekk av fagsystem - veien frem til utarbeidelse av gode rutiner
v/May Britt Berg, arkivleder i Karmøy kommune

Tilsyn og veiledning i Statsarkiver
v/Hilde Lange, Statsarkivet i Tromsø

Hvordan er tilstanden? Innsyn i kommunale arkiver
v/Kristine Foss, Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund

 

Foredrag fra arkivseminar for helseforetak, 9. og 10. februar 2011 i Trondheim  

Velkommen og åpning
v/ Astrid Løvlien, statsarkivar ved Statsarkivet i Trondheim

Norsk helsearkiv - Prosjektstatus, utfordringer og muligheter
- Hva skal til for å realisere Norsk helsearkiv som base for forskning på, og oppbevaring av, 
verdifullt arkivmateriale?
v/ Bernt Olle Dahl, Norsk helsearkiv

Felles rutiner og prosedyrer - utfordringer og løsninger - om felles rammeavtale for sak-/arkivløsning for helseforetakene i Helse Sør-Øst
v/ Line Yvonne Tønder, Helse Sør-Øst RHF

Talegjenkjenningsprosjektet ved St. Olav
v/ Fredrik Sunde, seksjonssjef OU-seksjonen ved St. Olavs Hospital 

Implementering av arkivloven i helseforetak
v/ Liv Kjønstad, Helse Nord-Trøndelag HF

Deling av informasjon på tvers
v/ Leif Erik Nohr, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, UNN

Presentasjon av ny veileder
- Dokumentasjonsbehovet og grenseoppgangen mellom sakarkiv og pasientarkiv
v/ Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF 

Organisasjon og ledelse, kompetanse og teknologi
v/ Kjersti Raum-Johansen, Helse Bergen HF