Foredrag 2012

Foredrag fra Høstseminaret 5.-6. november 2012 i Oslo
Tema: Sikkerhet

Presentasjon av regjeringens digitaliseringsprogram
v/Kristian Bergem, Seniorrådgiver IKT styring og samordning Difi

Digitaliseringsprogrammet fra et kommuneperspektiv
v/Arild Sundberg, kommunladirektør i Oslo kommune, byrådsavd. for finans

Digitaliseningsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?
v/Geir Magnus Walderhaug, leder av Norsk Arkivråds Region Øst

Informasjonssikkerhet - erfaringer og utfordringer
v/Øystein Brun, avdelingsdirektør på Havforskningsinstituttet

22. juli - Hva skjedde med arkivene?
 - Når sikkerheten blir satt på prøve
 v/Esben Nielsen, tidligere arkivleder i Justis- og beredskapsdepartementet

Arkivarens rolle i en sikkerhetsorganisasjon
v/Torill Tørlen, avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lærdommen for arkivene
v/Jorunn Bødtker, leder for Norsk Arkivråds kursutvalg og avdelingsdirektør i Finansdepartementet

22. juli-kommisjonens arkiv
- Sikkerhet og rutiner rundt innhenting og bearbeidelse av store mengder dokumenter og informasjon
i ulik elektronisk form. Mottak, bearbeidelse, deling og koordinering.
v/Geir Ivar Tungesvik, underdirektør i seksjon for elektronisk arkivdanning, Riksarkivet

Journalføring av SMS - om forslag til endring av forskrift, og Norsk Arkivråds utfordring av systemleverandører
v/Vilde Ronge, leder av Norsk Arkivråd

ACOS - tekniske løsninger for journalføring av SMS
v/Even Syversen, seniorkonsulent i ACOS.

Software Innovation - tekniske løsninger for journalføring av SMS
v/Knut-Erik Gudim, product manager i Software Innovation

Erfaringer med dokumentfangst fra SMS
v/Ingerid Gjølstad, kommunearkivar i Fredrikstad kommunearkiv

Ni av ti ordførere journalfører ikke SMS
v/Vegard Venli, journalist i Kommunal Rapport

 

Foredrag fra arkivseminar for helseforetak, 17. og 18. september 2012 i Oslo

Felles innføring kliniske systemer (FIKS) - Morgendagens EPJ

v/Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF

Etablering av nasjonal kjernejournal
v/Bjørn Astad, Helse- og omsorgsdepartementet

Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid3_okt_pasientsikkerhet_bjorn_magne_eggen.pdf

v/Bjørn Magne Eggen, Norsk folkehelseinstitutt

Sikkert samarbeid om arkiv? Innblikk i hverdagens opp- og nedturer
v/Berit Olrun Andresen og Christin Mathiesen, Sykehuset Østfold HF

Vis meg ditt arkiv - er det godkjent, underkjent eller lite kjent?
v/Jon Are Vøien, Norsk Helsearkiv

Nye bevarings- og kassasjonsregler
v/Jorunn Bødtker, Finansdepartementet

Sviktende tilgangstyring i elektroniske pasientjournaler?
v/Ragnhild Castberg, Datatilsynet

 

Foredrag fra seminaret "Den nye arkivaren - roller, utdanning, krav og forventninger"
26. og 27. mars 2012 i Bergen

Fra arkivleder til prosjektleder for enhetlig informasjonshåndtering
v/Margareth Sand, Saprsborg kommune

Mediearkivar i NRK: skaper - bevarer - formidler
v/Anne Kirsten Bakke, NRK 

Utfordringer for arkivprofesjonen i møtet med utviklingen av offentlig e-forvaltning
v/Maria Kallberg, Mittuniversitetet 

Bachelor i arkiv
v/Kristin Widerøe Thune, Finanstilsynet 

"Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarer i det 21. hundreåret"
v/Gudmund Valderhaug, Høgskolen i Oslo og Akershus

Erfaringer med e-læring i Utenriksdepartementet - opplæring av arkivansatte
v/Turid Nilsen, Utenriksdepartementet

Hva er lurt å tenke på når vi skal utarbeide en kravspesifikasjon til Noark 5?
v/Jean-Philippe Caquet, Trondehim byarkiv

Sak- og dokumentflyt er ikke vanskelig, men kommer ikke av seg selv
- Saksgang i Trondheim kommune
v/Kari Myhre, Trondheim byarkiv 

Sak- og dokumentflyt er ikke vanskelig, men kommer ikke av seg selv
- Dokumentflyt i elektronisk saksbehandling ved Universitetet i Oslo
v/Vilborg H. Isaksdottir, Universitetet i Oslo

 

Foredrag fra kommunalt arkivseminar 13. og 14. februar 2012 i Oslo

Arkivarrollen i den digitale verden
v/Tom Oddby. Byarkivar Drammen kommune

Veien til papirløse møter i Sarpsborg kommune
v/Knut J. Eggen. Rådgiver, område IKT-strategi, Sarpsborg kommune 

Nye BK-regler for kommunene, og hvorfor trenger vi dem?
v/Gro Hendriksen. Arkivar Riksarkivets seksjon for bevaring og kassasjon 

BK på dansk. Hva gjør danskene med sine elektroniske arkiver
v/Yngve Schulstad Kristensen. Arkivar/rådgiver Aust-Agder kulturhistoriske senter 

Hva er en elektronisk avlevering og hvorfor må den avleveres?
v/Jan Tore Helle. Koordinator digitale arkiver/spesialrådgiver Bergen Byarkiv

DIAS-prosjektet - hva er det og hva har dette å si for kommunene?
v/Frode Kirkholt. Seniorrådgiver Riksarkivet

Kreativ BK gjennom tidene - BK skaper vår historie
v/Kjell-Olav Masdalen. Direktør Aust-Agder kulturhistoriske senter

Hvordan bruke sosiale medier og innbyggerdialog i kommunene
v/Alf Tore Meling. Kommunikasjonsrådgiver og internettkommunikatør 

Åpenhet og personvern
v/Ove Skåra. Informasjonsdirektør Datatilsynet 

Åpenhet i Bærum kommune
v/Gunn Sværen. Rådgiver Bærum kommune 

Arkiv 2030 - Hvor går vi?
v/Bjørn Bering. Avdelingsdirektør Norsk kulturråd