Presentasjon av Norsk Arkivråds landsstyret 2018

Alle har svart på følgende spørsmål:
•    Arbeidsgiver og stilling/ansvarsområde
•    Bittelitt om deg selv
•    Hva er du mest opptatt av innen faget og det som rører seg i vår bransje om
      dagen
•    Hvis NA skulle jobbe med bare 1 sak, hva skulle den være?
•    Hvorfor du er med i landsstyret (motivasjonen din)

 

Anja Jergel Vestvold - styreleder

Jeg jobber som konsulent i Sopra Steria.

Mitt engasjement i NA og for dokumentasjonsforvaltning og arkiv er altomfattende og jeg tar med meg jobben hjem. Til tross for iherdig misjonering om hvor spennende dette er har ingen av mine to døtre foreløpig blitt overbevist om at dette er veien å gå. Men jeg tror hunden er inne på noe for hun sorterer maten sin etter smak og fasong før hun spiser.

Jeg er mest opptatt av at digitaliseringen og teknologi har endret måten vi jobber på og dermed krever at vi utvikler nye teorier og praksis for hvordan vi håndterer forvaltning og sikring av dokumentasjon. Jeg tenker mye på hvordan dokumentasjonsforvaltning henger sammen med informasjonsforvaltning, for eksempel i form av Difis «Orden i eget hus» og Brønnøysundregistrenes Felles datakatalog, og informasjonssikkerhet. Likhetene må utnyttes samtidig som særegne behov innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv ivaretas.

Hvis NA måtte velge bare 1 sak å jobbe med måtte det bli oppfølging av den pågående revisjonen av arkivloven samt videre arbeid for å få et oppdatert og moderne lovverk.

Jeg er med i landsstyret fordi tiden jeg bruker på det gir så mye tilbake: interessante problemstillinger, utrolig kunnskapsrike og flinke styrekollegaer å diskutere med og ikke minst muligheten til å påvirke retningen innen faget. Jeg er stolt over å kunne si at jeg som tillitsvalgt i NA har bidratt til utvikling på området.

 

Vilde Ronge - nestleder

Leder seksjon for dokumentforvaltning i Justis- og beredskapsdepartementet.

Arkiv er også hobbyen min, vil jeg si, i og med at jeg har to frivillige arkivverv i tillegg til den «vanlige» arkivjobben min. Foruten å være nestleder i NA det neste året, er jeg nemlig også leder for Section of Professional Associations i International Council on Archives. Når jeg ikke tenker på arkiv, liker jeg å være sammen med familie og venner, spille brettspill og servere god mat jeg gjerne lager selv. Også har vi tre rasekatter (og snart 5!!), så jeg kan vel trygt kalles en Crazy Cat Lady med alt det innebærer.

- Hva er du mest opptatt av innen faget og det som rører seg i vår bransje om dagen:
At vi tar plassen vår i digitaliseringen av Norge. Vi har kompetanse som trengs og som er høyst relevant, vi må bare melde den på. Vi må sørge for at arkiv ikke blir en marginalisert tjeneste, om det gjelder i en enkelt virksomhet, i en sektor eller i landet.

 - Hvis NA skulle jobbe med bare 1 sak, hva skulle den være?
At vi får regelverk og standarder som stemmer overens med behovene i offentlig sektor!

- Hvorfor du er med i landsstyret (motivasjonen din):
Vi får ingenting til alene, eller det blir veldig smått, det å danne nettverk er gull verdt. Jeg har vært med i landsstyret før og kjenner NA godt. NA kan være en viktig aktør for å få til dette jeg har svart over som jeg anser som viktig, og da vil jeg gjerne være med å bidra til å få til det! Jeg takker for tilliten og gleder meg stort!
 

Jorunn Bødtker - seminaransvarlig

– til daglig seksjonsleder i Informasjonsforvaltningsseksjonen i Finansdepartementet.
Seksjonen arbeider med informasjonsforvaltning, arkiv, dokumentasjonsforvaltning, saksbehandlingssystem, samhandlingsløsning, innsyn etter offentlighetsloven og styringssystem for informasjonssikkerhet (internkontroll).

Jeg bor i Oslo på Sagene og har hytte i Oslo på Lindøya + i Valdres nær nasjonalparkene. Jeg er interessert i friluftsliv og er også litt hagegal!

Akkurat nå er jeg mest opptatt av den teknologiske utviklingen som skjer i samfunnet, og som er så viktig for vårt fagfelt. Ikke bare skal vi henge med, vi må ta teknologien i bruk og få det beste ut av den. Automatisering, kunstig intelligens, robotisering var det litt fremmedord for noen år siden – nå er det en del av arbeidsområdet vårt. Arkivregelverket (lov og forskrift) har vært viktig for oss, men klarer arkivlovutvalget å foreslå en lov som er fremtidsrettet?

Hvis NA skulle jobbe bare med én sak, så måtte det være viktigheten av god dokumentasjonsforvaltning i virksomhetene. Det er ett av fundamentene for godt og riktig beslutningsgrunnlag, oversikt over saker og frister, likebehandling, transparens, mulighet for automatisering av arbeidsprosesser. Uten dette blir kvaliteten på det vi skal overlate til arkivdepot dårlig.

Motivasjonen min for å være med er at jeg har en genuin interesse for faget og NA!

 

Agnieszka Dylewska - kursansvarlig

Jeg jobber som spesialkonsulent ved Oslo kemnerkontor.
Jeg har prosjektlederansvar og fagansvar for innføring av nytt saksbehandling- og arkivsystem Websak og andre prosjekter knyttet til digitalisering og dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.

Jeg tilhører den heldige gruppa med pendlere som kjører over Ringeriksporten og får nyte utsikten mot Tyrifjorden hver dag. Jeg bor i Hønefoss, er gift og har en datter. Ved siden av jobb er jeg opptatt av å nytte livet i naturen.

Arbeidslivet er i konstant endring, både teknologisk og samfunnsmessig. Jeg er veldig opptatt av at arkivet skal følge med og delta i den endringen. Jeg er opptatt av lovverket og annet fagdokumentasjon og hvordan denne kan brukes for å hente inn de beste resultatene og etablere mest hensiktsmessige rutiner for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Jeg er nysgjerrig på hvordan ny teknologi kan utnyttes i vårt fag for å automatisere, effektivisere eller endre rutinene.

Hvis NA skulle jobbe med bare 1 sak i løpet av neste året bør det jobbes med å få på plass lovendringer slik at lovverket henger sammen med realiteten.

Jeg er med i landsstyret fordi jeg har god kjennskap til utfordringer i kommune Norge og ved å jobbe med kursutvalget vil jeg bidra til at disse blir mindre.
 

Maria Rytterager - redaktør av Arkivråd

Mitt navn er Maria Rytterager og jeg har jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i 6 år.
Tittelen min er rådgiver og jeg jobber i Seksjon for dokumentforvaltning i Administrasjonsavdelingen. For et år siden så endret vi måten vi jobber på hos oss, nå skal alle kunne alt i hele kjeden av arkivoppgaver. Jeg jobber derfor med absolutt alt vi i arkivet gjør i JD; registrering og journalføring av dokumenter, både ugraderte og graderte, publisering av journal på eInnsyn, besvare brukerstøttespørsmål fra saksbehandlere, håndtere mottak av innsyn samt ekspedering av disse, og mange andre lovpålagte og arkivfaglige oppgaver, listen er lang og ikke uttømmende.

Jeg bor i Asker sammen med min samboer, en sønn på 8 år og en katt. Jeg har ikke bare roller som rådgiver og redaktør, privat er jeg også hockeymamma, en veldig givende og kald rolle!

Jeg er opptatt av den digitale utviklingen av arkivfaget og hvordan arkivarer arbeider med oppgavene sine. Den teknologiske utviklingen går så fort at jeg er sikker på at det finnes arbeidsmetoder og teknologi som «vi» ikke har tenkt på ennå.

Dersom jeg skulle valgt kun en sak Norsk Arkivråd skulle jobbet med så måtte det ha blitt engasjement for en fremtidsrettet arkivfaglig utdanning slik at vi står rustet til å møte de krav og prosesser bransjen er på vei inn i. Det var da jeg selv var student at mitt engasjement for faget våknet.

Min motivasjon til å takke ja til vervet var først og fremst fordi jeg ville engasjere meg enda mer for arkivfaget men også fordi et slikt verv er relasjonsbyggende og lærerikt. Vervet holder meg oppdatert på det som skjer innenfor faget og verdien av å være engasjert i slikt arbeid er stor.
 

Patric Emilsson - oppfølgingsansvarlig for regionene

Jobber som arkivleder ved Norges forskningsråd og bor i Oslo. Arkivutdannet fra Stockholm universitet, rundt 8 års arbeidserfaring innen arkiv, hvorav 5 år i Norge.

Hyggelig og sosial svensker i Norge med 5 års fartstid som "ny-norsk", men snakker "svorsk"! Stort interesse av kultur, reiser, mat og vin – man lever kun en gang!

Jeg er opptatt av digitalisering og potensialet for forenkling og automatisering innen arkiv med brukene i fokus, samtidig som man oppfyller gjeldende lovkrav.

Hvis NA kun skulle jobbe med 1 sak skulle jeg si forenkling gjennom digitalisering er tingen.

Motivasjonen min for å engasjere meg i landsstyret til NA grunner seg på et ønske om å prøve å få til et mer aktivt nettverksbyggende så vel som sosialt og faglig utbytte mellom alle landets medlemmer! Det finnes et utrolig stort potensiale blant medlemmene til NA, og de finnes over hele landet – da er det ikke noen grunn til at en eneste arkivar skal sitte å føle seg alene om til tider store og faglig vanskelige oppgaver. NA skal være den naturlige møteplassen for nettverksbygging, utbytte av erfaringer og faglig påfyll! 
 

Liv Heidi Siljebråten - oppfølgingsansvarlig

Arbeider til daglig i Politidirektoratet pt. som fag- og prosesseier for dokumentasjons- og arkivfunksjonen politiet.

Trives med å bo i Oslo innenfor ring 2 med mann og to tenåringer. Gleder meg både når jeg får benyttet med av hovedstadens kulturtilbud og når jeg er på tur i innland og utland.

- Hva er du mest opptatt av innen faget og det som rører seg i vår bransje om dagen?
At informasjonsforvaltning handler om tverrfaglig samhandling; og hvordan digitalisering og globalisering kaster rundt på alt vi har lært om hva dokumentasjon og arkiv er da vi gikk på arkivskolen.

- Hvis NA skulle jobbe med bare 1 sak, hva skulle den være?
Nye strategier for fremtidig arkivfunksjon og arkivsektor, fordi vi trenger både ny kompetanse, nye metoder og tilnærminger for å sikre felles hukommelse når både verden og jobben vår blir digitalisert.

- Hvorfor du er med i landsstyret (motivasjonen din)?
Fordi den eneste måten man kan bli bedre på er å leke med andre, og fordi NA-arbeidet gir innblikk i hvordan man jobber med faget i andre sektorer og bransjer.
 

Martin Schjølberg-Henriksen - oppfølgingsansvarlig

Jeg jobber som seniorrådgiver og systemeier for p360 i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Jeg har ansvar for drift av p360, leverandørkontakt og integrasjoner.

Jeg bor i Oslo, med kone og to barn. Vi flyttet i enebolig for et års tid siden, og har siden det funnet mange nye prosjekter i hus og hage.

- Hva er du mest opptatt av innen faget og det som rører seg i vår bransje om dagen?
Automatisert dokumentfangst, prosessanalyser

- Hvis NA skulle jobbe med bare 1 sak, hva skulle den være?
Felles forståelse av arkivdrift, hjelpe medlemmene med konkrete spørsmål til arkivdanning. Mange opplever nok at de blir sittende litt ensomme med egne tolkninger av regelverket for arkivdanning.

Jeg ble spurt om å være med i landsstyret etter frokostmøtene om ny arkivlov. Jeg synes det er et viktig arbeid som legges i de nye rammene for arkivdanning, her har vi en unik mulighet til å påvirke hverdagen vår i lang tid fremover.