Arkivlovutvalget har levert - på SMS!

I dag leverte Arkivlovutvalget sin utredning til Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rapporten ble levert av uttvalgets leder Christian Reusch, på SMS med lenke!

Se pressemeldingen som ble levert sammen med utredningen.

Les utredningen, "NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver" på regjeringens nettsider.

Utvalgsleder Christian Reusch skriver i sin kronikk i Dagens Næringsliv at det nå er viktig at utredningen følges opp. Slik at den ikke selv nedstøver i et arkiv!

Vi er spente og er i gang lesingen!

 

Saksgangen - Hva skjer videre?

Arkivlovutvalget er et eget organ nedsatt av Kongen i statsråd. Utvalget fikk et mandatet på hva det skulle utrede. Det har ikke vært et rent lovutvalg, og de har også vurdere andre forhold.

Nå er innstillingen (NOU-en) avgitt til Kulturdepartementet, og departementet vil vurdere NOU-en. Vanlig er at forslagene ganske raskt sendes på alminnelig høring. Departementet kan skrive et kort høringsbrev der de «ber om synspunkter» eller de kan be om at høringsinstansene spesielt svarer på noen spørsmål. høringsfristen er normalt 3 måneder, jf. utredningsinstruksen. Etter at høringsfristen er gått ut, vil Kulturdepartementet starte arbeidet med et lovforslag til Stortinget. De vurderer hva de vil gå videre med, hvordan høringsinstansenes innspill skal vurderes, regjeringens politikk, hva forslagene «koster» mm. Utkastet vil bli forelagt samtlige departementer før det fremmes av Kongen i statsråd.

Når lovforslaget er kommet til Stortinget, blir det fordelt til riktig komite, i dette tilfellet Familie- og kulturkomiteen. Les mer om lovarbeidet på Stortinget sine nettsider. Etter at ny lov er vedtatt av Stortinget (og sanksjonert av Kongen), starter Kulturdepartementet arbeidet med forskrift til loven. Da blir det en ny runde med alminnelig høring og departementsforeleggelse.

Da gjeldene arkivlov ble vedtatt av Stortinget 4. desember 1992, brukte departementet laaang til på forskriftsarbeidet. Loven med forskrift trådte derfor ikke i kraft før 1. januar 1999. Hvorfor det tok så lang tid, er en annen historie!