Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Norsk Arkivråd har svart på FADs høringsbrev om endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

Stortinget har vedtatt en endring i kirkeloven § 37 som åpner for at kirkebokopplysninger som dåp, konfirmasjon, vigsel til ekteskap og jordfestelser kan registreres elektronisk og inntas i medlemsregisteret for Den norske kirke. Endringen trer i kraft 1. januar 2012.

Norsk Arkivråd er i hovedsak positiv til endringsforslagene, men har noen kommentarer:

Vårt høringssvar

FADs høringsbrev