Generalforsamlingen med valg av tillitsvalgte er gjennomført

Årets generalforsamling bestod av et møte der landsstyret presenterte sakene og åpnet opp for diskusjon med medlemmene og en formell del der alle som var påmeldt innen fristen kunne avgi sine stemmer digitalt. Vi gratulerer nye og gjenvalgte tillitsvalgte, og takker de avtroppende for innsatsen de har gjort for NA!

Generalforsamlingen budsjett for 2022 og ny strategi og handlingsplan som skal gjelde for 2022-2023
Med strategien og handlingsplanen setter generalforsamlingen retning for hva landsstyret skal prioritere i perioden. Den er styringsdokumentet for landsstyret og brukes gjennom året for å passe på at vi følger opp det generalforsamlingen har vedtatt.

Organisasjonsgjennomgang
Landsstyret la fram forslag om en organisasjonsgjennomgang for generalforsamlingen. Dagens organisering har vært i drift siden 2013 og landsstyret ønsker av flere grunner å gjøre en grundig gjennomgang av dagens organisering av arbeidet vårt. Norsk Arkivråd er en organisasjon med høyt ambisjonsnivå og ønske om mye aktivitet. Da må vi passe på at organiseringen er slik at ansatt, tillitsvalgte, frivillige og medlemmene sin innsats gir mest mulig uttelling. 

Generalforsamlingen vedtok landsstyrets forslag og ga dermed landsstyret i oppdrag å sette i gang arbeidet. Organisasjonsgjennomgangen skal inkludere en medlemsundersøkelse og involvere tillitsvalgte i arbeidet, derfor kommer alle medlemmer til å høre mer fra prosjektet utover året. Vi oppfordrer til og håper på samhandling og engasjement fra alle medlemmer og tillitsvalgte fordi vi tror at resultatet blir best når vi samskaper organisasjonen vår. Målet med gjennomgangen er å foreslå en ny organisasjonsstruktur og arbeidsformer som kan diskuteres i organisasjonen før det endelige resultatet vedtas av neste generalforsamling.

Nye og gjenvalgte tillitsvalgte
I landsstyret ble styreleder Anja Vestvold og kursansvarlig Agnieszka Dylewska gjenvalgt. Styret har fått 3 nye medlemmer, Ida Tobro som oppfølgingsansvarlig for regionene og Ola Langnes-Øyen som oppfølgingsansvarlig for arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt. Ida var tidligere leder i region øst og Ola har vært medlem i seminarutvalget i en årrekke. Per Christian Gaustad er valgt som ny 2. vara til styret og dette er det første vervet hans i Norsk Arkivråd.

I region midt ble både leder Anita Engan og medlem Kari Myhre gjenvalgt, det samme ble Henriette Olsen og Knut Albert Gjedrem Auestad som medlemmer i region vest. Jane Pettersen er valgt som ny leder i region sør der Olaug Sindland og Jorunn Tryland ble gjenvalgt som medlemmer. I region øst ble Kristin Sørby valgt til leder, Ellen Margrete Konstad og Anne-Lise Kirkerud gjenvalgt som medlemmer mens Elin Kristiansen er ny som medlem.

I kursutvalget ble Lise Storfjord gjenvalgt som medlem. I tillegg har nominasjonsprosessen vært tidkrevende i år så aktuelle kandidat måtte få noe ekstra tid til å svare. Generalforsamlingen gav valgkomiteen fullmakt til å finne kandidat som vedtas av landsstyret. Valgkomiteen innstilte Øyvind Fuglestvedt Bakkevig som nytt medlem og han er valgt inn i kursutvalget etter votering i landsstyret.

Berit Johnsen ble gjenvalgt og Charlotte Miranda West ble valgt som nytt medlem i seminarutvalget.

Redaksjonen ble i sak 6 b vedtatt styrket med ett medlem og dermed ble Bjørn Finnes valgt som nytt redaksjonsmedlem mens Siri Mæhlum og Anita Haugen Lie ble gjenvalgt.

 

Vi gratulerer og ønsker varmt velkommen til nytt og fortsatt arbeid i Norsk Arkivråd! Stor takk også til de som gav seg ved dette valget. De tillitsvalgte er avgjørende for at ting skal å skje i organisasjonen vår.