Innføring i dokumentasjonsforvaltning for offentlige virksomheter

26., 27. og 28. august

Kurset tar utgangspunkt i at dokumentasjonsforvaltningen skal ivareta kravene som stilles til offentlige virksomheter gitt i arkivloven med forskrift, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Kurset kan være nyttig for virksomheter som ikke er underlagt dette lovverket også, da grunnleggende dokumentasjonsforvaltningskunnskap er nyttig for effektiv drift av virksomheten uavhengig av lovregulering.

Kurset er laget for dere som jobber med dokumentasjonsforvaltning og som er helt nye eller har lite erfaring med fagområdet.

Mål for kurset:
•    Kurset skal gi en introduksjon til relevante deler av
      dokumentasjonsforvaltningen samt knytte dette til praktisk gjennomføring av
      oppgavene i virksomheten.

•    Bidra til at kursdeltakere ser hvordan forvaltning av dokumentasjon er en del av
      måloppnåelsen på egen arbeidsplass og betydningen i samfunnet ellers.

•    Gi deltakerne kunnskap om gjeldende lovverk, standarder og beste praksis
      innenfor dokumentasjonsforvaltning.

Emner som tas opp på kurset:
- Lovene som er viktigst for dokumentasjonsforvaltningen og hvordan disse påvirker
   det daglige arbeidet
- Dokumentasjon og journalføring
- Praktisk dokumentasjonsarbeid
- Offentlighet og taushetsplikt
- Arkiv og sikkerhet?
- Brukerorientert dokumentasjons-forvaltning, hvordan støtter
   dokumentasjonsforvaltningen opp under virksomhetens behov
- Arkivplan i internkontroll
- Etikk

Arbeidsmåter:
Det vil være en kombinasjon av forelesninger og refleksjonsspørsmål i grupper. Deltakerne skal arbeide aktivt i både skriftlig og muntlig i refleksjonene. Aktiv deltakelse gir best læringsutbytte av kurset.

Tid:
Mandag 26. august 10:00 – 16:00
Tirsdag 27. august 09:00 – 16:00
Onsdag 28. august 09:00 – 15:00

Kursholdere:
André Neergaard, underdirektør i Tolletaten
Bim Svedbergh, document Controller i Norske Tog
Kristin Widerøe Thune, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet
Olav Hagen Sataslåtten, spesialkonsulent II, Oslo byarkiv, moderne seksjon

Kurssted:
Stortingsgata Kurs & Konferanse, Stortingsgata 20

Kursavgift:
kr. 14.800,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 15.800,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -

kontakt Norsk Arkivråds sekretariat:
E-post: postmottak@arkivrad.no
Telefon: 940 98 880

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.