Modernisering av arkivplan

– Arkivplan og internkontroll – hvordan henger det sammen?
Et digitalt kurs over to dager, 23. og 24. mai

       Krav om arkivplan for offentlige virksomheter er et gammelt krav, men da arkivforskriften ble revidert i 2018, kom det inn et tilleggskrav om at «Den øvste leiinga i organet må sjå til at arkivarbeidet blir omfatta av organets internkontroll».

        Kurset tar opp ulike tilnærminger til hvordan arkivplanen kan moderniseres slik at arbeidet med dokumentasjonsforvaltningen og arkiv blir en del av egen virksomhets internkontroll.

Tema som berøres
-    Arkivforskriften og riksarkivarens bestemmelser om arkivplan, samt andre krav i
      arkivforskriftene
-    Fra tradisjonell bestandsoversikt til verktøy for oversikt og styring
-    Rapportering til ledelsen
-    Systemer for internkontroll
-    Overordnet om internkontroll og kontinuerlig kvalitetsarbeid
-    Arkivplanen og bruk av
         o    Risiko- og sårbarhetsanalyse
         o    Funksjonsanalyse og prosesskartlegging
         o    Avvikshåndtering
(For gjennomføring av disse oppgavene har NA egne kurs, i dette kurset går vi gjennom bruk av resultatene av disse oppgavene.)

Målgruppe
Kurset passer for deg som har ansvar for å utvikle og ajourholde arkivplan og forholdet den har til internkontroll i egen virksomhet.

I påmeldingsskjemaet ber vi om litt informasjon om status for din/din virksomhets arbeid med arkivplan.

Torsdag 23. mai kl. 09.00 til 15.15
Onsdag 24. mai kl. 09.00 til 15.00

Kursholderne vil legge inn pauser der det passer i forelesningene underveis i kurset.

Arbeidsmåte
Det legges opp til aktiv bruk av gruppearbeid for diskusjon av problemstillinger. Aktiv deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.

Under gruppearbeidet skal deltakerne ha kamera på slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

Hjemmeoppgave
Det skal gjennomføres en hjemmeoppgave som vil bli tilsendt etter bekreftet påmelding. Svar på oppgaven sendes til postmottak@arkivrad.no så fort man har det klart, og senest innen 10. mai kl. 12.00

Kursholdere:
Geir Magnus Walderhaug – tidligere rådgiver, Universitetet i Oslo
Liv Heidi Siljebråten –  fagdirektør, Ledelsessekretariat- og dokumentasjonsforvaltningsseksjonen, Politidirektoratet

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Kursavgift:
kr. 5 800,- for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 7 800,- for ikke-medlemmer

Påmelding