Sider

Justisdepartementet har gitt en fortolkningsuttalelse om hvorvidt man med hjemmel i offentleglova kan kreve å få utlevert hele OEP- og EPJ-databasene i elektronisk (maskinleselig) form.

Kulturdepartementet har foreslått endringer i arkivforskriften. Norsk Arkivråd er svært kritisk til forslagene.

Tanken med Arkivbloggen er å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter. Arkiver, primært innenfor arkivdanningsfeltet, melder seg på og forplikter seg til å ha ”bloggevakt” i en måned

Norsk Arkivråd skal dele ut pris for å hedre arkivarer, og vi trenger din hjelp! Fristen for å foreslå kandidater er 1. februar.

Norsk Arkivråd har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv som tar for seg mulige konsekvenser av Kulturdepartementes forslag til endring av arkivforskriften.

De årene det arrangeres ”Norsk arkivmøte” pleier vi å holde vår generalforsamling i løpet av konferansen. I år skal det være Arkivmøte i Tromsø 2.- 4. mai.

Omorganiseringen av ABM-utvikling trer som kjent i kraft fra nyttår, der oppgaver overføres til Nasjonalbiblioteket og til Norsk kulturråd. Stortingets møte 2. desember omhandlet blant annet innstilling fra familie- og kulturkomiteen om omorganisering av ABM-utvikling

Kulturdepartementet har sendt på høring utkast til to endringer i arkivforskriften. I utkastet foreslår de at arkivverdige sms-er skal unntas fra journalføringsplikten og at de fleste innsynskrav heller ikke skal journalføres, men kun arkiveres.

Riksrevisjonen har i sin rapport om arkivarbeidet i kommunal sektor kommet med sterk kritikk av at bevarings- og kassasjonsregelverket ikke er oppdatert, og Riksarkivaren har derfor nå nedsatt styringsgruppe, prosjektgrupper og referansegruppe.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har nå behandlet Riksrevisjonens rapport om arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor.

Sider