Sider

Kommunal Rapport har sendt ut en spørreundersøkelse til landets ordførere. Resultatene viser at bare 10 % har journalført en sms det siste året.

Norsk Arkivråd har svart på oppfordringen "OEP: Sei di meining om tenesta".

Difi har i rapporten «Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere?» kartlagt hvordan noen statlige etater velger, organiserer og samordner publikumskanaler som skranker, telefontjeneste, brev- og e-post samt hjemmesider, altså hvordan publikum når virksomhetene. Postmottak og skanning er blant funksjoner som er omtalt i rapporten.

Riksarkivet har utsatt svarfristen i høringen om nye bevarings- og kassasjonsregler til 31. desember.

Difi arbeider nå med å forbedre Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Norsk Arkivråd har levert svar på høring om utkast til lov om Norsk kulturråd.

Leder for NA, Vilde Ronge, og leder for kursutvalget, Jorunn Bødtker, er i Australia for å delta på ICAs (International Council on Archives) internasjonale kongress i Brisbane. Samtidig benytter de anledningen til å lære om arkivdanning i Australia. Underveis sender de reisebrev hjem.

Norsk Arkivråd har levert kommentarer til Forskningsrådets "Ny policy for innovasjon i offentlig sektor".

Norsk Arkivråd har levert høringssvar om søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder. Forslaget til ny organisering påvirker arkivene i de berørte organisasjonene.

I dagens utgave av Bergens Tidende står det en artikkel om journalføring der ingressen lyder: Stadig mer av saksbehandlingen i det offentlige går over e-post og SMS. Byarkivaren frykter mye av dokumentasjonen som skal arkiveres går tapt.

Sider