Sider

Når NAs tillitsvalgte møtes snakker vi alltid om "saka" eller faglige spørsmål som opptar oss. I stedet for å tenke at det virker litt nerdete og rart så tenkte vi: Dette må flere få høre, vi lager en podkast! Som tenkt, så gjort. Ved å ha en samtale (som er litt forberedt) om de sakene vi er opptatt av håper vi at lytterne tenker noen nye tanker om faget og lærer litt av erfaringene vi deler.

Gratulasjon med blomsterhilsen ble sendt vår nye kulturminister ved utnevnelsen forrige fredag og i dag har vi sendt et innspill med oppfordring om at det legges press på at et nytt lovverk for arkiv og dokumentasjonsforvaltning kommer på plass snarest mulig.

Kulturrådet opprettholder sin støtte til NAs kompetansehevende arbeid blant medlemmene.

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv kan fort bli kompliserte. Har du diskutert med tjenestedesignere, arkivarer, informasjonsforvaltere, utviklere, informasjonssikkerhetsrådgivere og arkitekter, og fått høre at det du mener er taket faktisk er gulvet? Alle har en egen oppfatning av målet og veien dit.

Justisdepartementet sendte i september « Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard) » på høring og Norsk Arkivråd var en av høringsinstansene. Norsk Arkivråd tolker endringsforslaget slik at det er ment å skulle hindre direkte og ubearbeidet publisering av dokumenter en har fått tilgang til gjennom krav om innsyn, etter offentlighetsloven, på nett. Vi kjenner, gjennom våre medlemmer, godt til nettsider med denne virksomheten og virkningen av at offentlighetsprinsippene møter teknologiutviklingen. Samtidig stiller vi spørsmål ved om dette er et «fenomen» som vi likevel må leve med når vi har et grunnlovsfestet offentlighetsprinsipp gjennom Grunnlovens §100 og den Europeiske menneskerettskonvensjonen?

Akkurat nå, samtidig med at vi var opptatt med å tygge oss gjennom forslaget til ny arkivlov, ble også forslaget til ny forvaltningslov sendt på høring. Svarfristen var 2. desember men Norsk Arkivråd har bedt om og fått, utsatt frist. Forvaltningsloven påvirker vårt arbeid i stor grad og vil fortsette å gjøre det. Dagens lov er fra 1967 og den nye loven bør skrives slik at den kan fungere over flere tiår. Derfor er det er viktig for oss å gi vårt svar på om utvalget har funnet og beskrevet retningen for framtiden.

Vi leverte i går vårt høringssvar på NOU 2019: 9. Vi hadde store forventninger til ny lov, spesielt etter utredningen som kom i april, og mener forslaget har mye positivt i seg. Vi har likevel en viktig og grunnleggende innvending til formålsparagrafen som er foreslått. Vi stiller oss litt undrende til at drøftingen av dokumentasjon og arkiv som «den nye oljen» ikke kommer til syne i formålsparagrafen. Da det er kjent hvor sentral forvaltningen og foredlingen av dokumentasjon kan være for verdiskaping og innovasjon. Vi mener også at mange gode poeng i utredningen ikke har kommet med i den foreslåtte lovteksten.

Leder, nestleder og sekretariatsleder har vært på ICA-konferanse (International Council on Archives) og møter med andre arkivorganisasjoner i Australia.

Jill Skjøndal Grefsrud og Geir Magnus Walderhaug deltok på dagens budsjetthøring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om statsbudsjettet for 2020.

Silje Bjørnsrud og Geir Magnus Walderhaug deltok på dagens budsjetthøring i Stortingets familie- og kulturkomité om statsbudsjettet for 2020.

Sider