Sider

International Council on Archives (ICA) søker nå etter New Professionals som kan være frivillige i ICA i et år. Som New Professional i ICA blir du en del av en gruppe satt sammen av andre ferskinger, fra alle verdensdeler, og dere får anledning til å etablere nettverk med andre. Hver New Professional får en mentor som følger opp gjennom hele året, og får også en fadder på ICA-konferansen som i år arrangeres i Abu Dhabi i november. ICA dekker kostnader knyttet til deltakelse på konferansen. Det er forventet at alle New Professionals deltar i formidlingstiltak både under konferansen men også gjennom hele året, blant annet på sosiale medier og i ICAs publikasjoner. Det blir også anledning til å delta i ulike ICA-prosjekter.

Norsk Arkivråd fyller 60 år i 2021 og har helt siden starten vært mest opptatt av arkivets primære funksjon, informasjonen i aktiv bruk som en del av virksomhetens ressurser for å gjennomføre sine oppgaver. NA har gjerne brukt «arkivdanning» som begrep for å snakke om denne primærfunksjonen. Med endringene i begrepene vi bruker om faget vårt og i samfunnet rundt oss, mener sittende landsstyre at vi også bør få nytt navn på organisasjonen.

Anja kom rett fra å ha holdt workshopen «Mind the gap» om tverrfaglig dialog på Dataforeningens konferanse SW2020. Workshopen er et samarbeid med Arkivverket ved Øivind Langeland og Marthe Rosenvinge og Joachim Fugleberg som jobber i Norsk Helsenett.

Når NAs tillitsvalgte møtes snakker vi alltid om "saka" eller faglige spørsmål som opptar oss. I stedet for å tenke at det virker litt nerdete og rart så tenkte vi: Dette må flere få høre, vi lager en podkast! Som tenkt, så gjort. Ved å ha en samtale (som er litt forberedt) om de sakene vi er opptatt av håper vi at lytterne tenker noen nye tanker om faget og lærer litt av erfaringene vi deler.

Gratulasjon med blomsterhilsen ble sendt vår nye kulturminister ved utnevnelsen forrige fredag og i dag har vi sendt et innspill med oppfordring om at det legges press på at et nytt lovverk for arkiv og dokumentasjonsforvaltning kommer på plass snarest mulig.

Kulturrådet opprettholder sin støtte til NAs kompetansehevende arbeid blant medlemmene.

Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv kan fort bli kompliserte. Har du diskutert med tjenestedesignere, arkivarer, informasjonsforvaltere, utviklere, informasjonssikkerhetsrådgivere og arkitekter, og fått høre at det du mener er taket faktisk er gulvet? Alle har en egen oppfatning av målet og veien dit.

Justisdepartementet sendte i september « Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard) » på høring og Norsk Arkivråd var en av høringsinstansene. Norsk Arkivråd tolker endringsforslaget slik at det er ment å skulle hindre direkte og ubearbeidet publisering av dokumenter en har fått tilgang til gjennom krav om innsyn, etter offentlighetsloven, på nett. Vi kjenner, gjennom våre medlemmer, godt til nettsider med denne virksomheten og virkningen av at offentlighetsprinsippene møter teknologiutviklingen. Samtidig stiller vi spørsmål ved om dette er et «fenomen» som vi likevel må leve med når vi har et grunnlovsfestet offentlighetsprinsipp gjennom Grunnlovens §100 og den Europeiske menneskerettskonvensjonen?

Akkurat nå, samtidig med at vi var opptatt med å tygge oss gjennom forslaget til ny arkivlov, ble også forslaget til ny forvaltningslov sendt på høring. Svarfristen var 2. desember men Norsk Arkivråd har bedt om og fått, utsatt frist. Forvaltningsloven påvirker vårt arbeid i stor grad og vil fortsette å gjøre det. Dagens lov er fra 1967 og den nye loven bør skrives slik at den kan fungere over flere tiår. Derfor er det er viktig for oss å gi vårt svar på om utvalget har funnet og beskrevet retningen for framtiden.

Vi leverte i går vårt høringssvar på NOU 2019: 9. Vi hadde store forventninger til ny lov, spesielt etter utredningen som kom i april, og mener forslaget har mye positivt i seg. Vi har likevel en viktig og grunnleggende innvending til formålsparagrafen som er foreslått. Vi stiller oss litt undrende til at drøftingen av dokumentasjon og arkiv som «den nye oljen» ikke kommer til syne i formålsparagrafen. Da det er kjent hvor sentral forvaltningen og foredlingen av dokumentasjon kan være for verdiskaping og innovasjon. Vi mener også at mange gode poeng i utredningen ikke har kommet med i den foreslåtte lovteksten.

Sider