Sider

Fem år etter at Arkivlovutvalget leverte sin utredning NOU 2019:9 har kultur- og likestillingsministeren 16. september svart til Stortinget at hun ikke synes arkivloven er utdatert. Dette avslører en oppsiktsvekkende mangel på kompetanse som både er skremmende og får en til å lure på om ansvaret i det hele tatt bør ligge til Kultur- og likestillingsdepartementet. NAs styrelder Anja Vestvold har derfor skrevet et åpnet brev til ministeren, som er publisert på Digi.no i dag , der ministeren også har kommet med tilsvar.

NA stiller seg positive til forslag til ny strategi men har noen merknader til mål 1 og 3 i strategiutkastet:

Hvordan sprer dere budskapet om dokumentforvaltning i deres virksomhet? - send oss deres innspill

Norsk Arkivråd deltar i interessentforum for regjeringens arbeid med Open Government Partnership (OGP), som er ledet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Gjennomsiktighet og åpenhet i forvaltningens saker avhenger av god dokumentasjonsforvaltning og er dermed en vesentlig del av Norsk Arkivråds arbeid.

IKA Hordalands Janny Sjåholm er del av ICAs «New Professionals Program» i 2022. Janny og ICA trenger nå din hjelp med å nå ut til studenter og ansatte som er forholdsvis nye innen vårt fagområde til å svare på undersøkelse av «New Professionals» innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Årets generalforsamling bestod av et møte der landsstyret presenterte sakene og åpnet opp for diskusjon med medlemmene og en formell del der alle som var påmeldt innen fristen kunne avgi sine stemmer digitalt. Vi gratulerer nye og gjenvalgte tillitsvalgte, og takker de avtroppende for innsatsen de har gjort for NA!

Årets generalforsamling holdes i digitalt møte på Zoom, 26. april 2022 kl. 16.30-19.00, med påfølgende avstemming via skjema. Generalforsamlingen starter med et digitalt møte i Zoom der landsstyret presenterer møtepapirene, og det åpnes for spørsmål.

Valgkomiteen er i gang med forberedelsen av valg til tillitsverv i Norsk Arkivråd (NA) for perioden april 2022 til mars/april 2023.

Norsk Arkivråd stiller seg bak departementets beskrivelse av behovet for et oppdatert lovverk, men stiller spørsmål ved om dette lovforslaget er godt nok utformet til at det bør vedtas som et svar på det beskrevne behovet. Vi mener det må store endringer til i forslaget for at det skal være forsvarlig å bruke de ressursene en lovendring krever.

Et nytt år betyr også nytt digitaliseringsrundskriv og årets utgave som kom i dag legger stor vekt på arkivering og oversikt over virksomhetens data. Digitaliseringsrundskrivet er i sin helhet relevant for dokumentasjonsforvaltningen i virksomhetene. Den mest interessante nyheten, lest med Norsk Arkivråds briller, er kapittel «1.3 Bygg inn arkiveringsfunksjoner». Signalene som gis er en understreking av arkiv og dokumentasjonsforvaltningens viktige rolle i den digitale transformasjonen i hver virksomhet og i offentlig sektor som helhet og gir et tydelig mandat til arbeidet med innebygd dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Det har vi ventet på!

Sider