Sider

Neste år er det igjen tid for den store fag-begivenheten, nemlig «Norsk arkivmøte» som arrangeres for niende gang! Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.

27. mars kl. 12.00 – 16.00 inviterer vi til en digital workshop med NAs fremtidsanalyse “Hvordan ser fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring ut?” som grunnlag for diskusjon om vårt fag og stillingen det har i dagens samfunn.

- en møteplass for diskusjon 23. mars kl 16.00 – 18.30 inviterer OsloMet og NA til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen. Formatet er en innledning eller tekster som ligger til grunn for å nærme seg et tema for diskusjon. Innledning og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.

Det er én sak som skal behandles, landsstyrets forslag til endringer i vedtektenes punkt 3 tidsfrist for avholdelse av generalforsamling, slik at denne kan holdes i løpet av første halvår i stedet for i løpet av første tertial jf. bestemmelsene i nåværende vedtekter.

24. januar kl 16.00 – 17.30. OsloMet og NA inviterer til Forum for arkiv og dokumentasjon, hvor vi ønsker å gi rom for den grundige samtalen. Foredrag og diskusjon vil foregå både fysisk på OsloMet og digitalt i Zoom.

NOU 2022:9 En åpen og opplyst samtale - Ytringsfrihetskommisjonens utredning ble levert i august og sendt på høring i oktober. Kommisjonen bruker hele kapittel 11 på å drøfte innsyn og arkivering. I denne drøftingen så er dokumentasjonsforvaltningen noe usynlig til stede. Det kan virke som kommisjonen ikke ser at vi har et selvstendig ansvar i disse prosessene og de mangler et blikk for den digitale utviklingen i forvaltningen. NA ønsker innspill til sitt høringssvar og inviterer til digitalt høringsmøte onsdag 11. januar, kl. 08.00-10.00:

Prisen ble delt ut av juryens leder Anja Vestvold på Norsk Arkivråds høstseminar i dag. Bente Storsveen og Bente Karin Stormoen Roel tok imot prisen på vegne av Høgskolen i Innlandet, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning.

Fem år etter at Arkivlovutvalget leverte sin utredning NOU 2019:9 har kultur- og likestillingsministeren 16. september svart til Stortinget at hun ikke synes arkivloven er utdatert. Dette avslører en oppsiktsvekkende mangel på kompetanse som både er skremmende og får en til å lure på om ansvaret i det hele tatt bør ligge til Kultur- og likestillingsdepartementet. NAs styrelder Anja Vestvold har derfor skrevet et åpnet brev til ministeren, som er publisert på Digi.no i dag , der ministeren også har kommet med tilsvar.

NA stiller seg positive til forslag til ny strategi men har noen merknader til mål 1 og 3 i strategiutkastet:

Hvordan sprer dere budskapet om dokumentforvaltning i deres virksomhet? - send oss deres innspill

Sider