Sider

Vi har innlegg i dagens utgave av Dagbladet der vi kommenterer Gunnar Urtegaards kritikk av Arkivverket. Etter vår mening må endringsreisen i Arkivverket fortsette til tross for at det medfører både smerte og utfordringer. Arkivverket må opparbeide ny kompetanse i tråd med et oppdrag som stadig blir bredere.

Les Norsk Arkivråd og Arkivforbundets felles arkivfaglige kommentar til debatten i VG:

Norsk Arkivråd har denne måneden bloggvakt på ICA seksjonen SPAs nettsider og skal bidra med to innlegg. I det første innlegget skriver NAs styreleder Anja Jergel Vestvold om NAs mangeårige arbeid overfor myndighetene for å få i gang en helhetlig revisjon av arkivlovverket, samt NAs arbeid med innspill til arkivlovutvalget etter at dette ble nedsatt.

Digital informasjon om innbyggerne råtner på rot, oppsummerer Arkivverket etter å ha gjennomgått arkivstatistikken for 2017. - Som forventet, sier vi i Norsk Arkivråd:

NA har kommentert både høringsnotatet og utkastet til veiledning. Vi skriver blant annet at i hvilken grad NFD ønsker å regulere krav til håndtering av dokumentasjon i denne forskriften med veiledning, får departementet selv vurdere, men NA mener at dokumentasjons- og arkivkravene er så sentral for selve saksbehandlingen at de bør tas inn for å sikre god internkontroll.

NA påpeker at en bør tilstrebe et teknologi- og applikasjonsnøytralt lovverk. Om innføringer i elektroniske kalendere er saksdokumenter eller ikke skal vurderes på grunn av innholdet og ikke verktøyet de er skapt eller mottatt i.

De norske arkivmøtene avholdes hvert tredje år, og er et samarbeid mellom Arkivverket, Arkivforbundet og Norsk Arkivråd. Det 8. norsk arkivmøtet holdes 8 og 9. april 2019 på Oslo Kongressenter. Komiteen ønsker forslag til foredragsholdere og temaer:

NA sier seg her enig i at det er svært viktig å etablere godt personvern. Men påpeker at vi de siste årene og i forbindelse med lovendringer, bl.a. tilpassingen til EUs personvernforordning ser at oppfattelsen av hva som er godt personvern mer eller mindre alltid er ensbetydende med sletting. NA mener at formål med personvern bør være å sikre den enkeltes rettigheter.

NA leverte i juli andre del av sitt skriftlige innspill til arkivlovutvalget. Her utdyper NA sine synspunkter på Struktur, virkeområde og reguleringsnivå Arkivansvar Dokumentasjon og arkivvurderingsprosessene Bevaringsvurdering til Arkivverket/depot og plan for overføring Internkontroll

Justis- og beredskapsdepartementet har 4. juli sendt på høring et foreslag til endringer i offentleglova, sivilombodsmannsloven og arkivforskriften.

Sider