Sider

Arendalsuka 2017 avholdes den 14. til 19. august. Den 16. august blir det fokus på arkiv.

På selve 200 års dagen inviterte Riksarkivet til jubileumsfeiring og Norsk Arkivråd fikk gleden av å være representert.

Norsk Arkivråd deltok i år på Difis årvisse brukerråd for fellesløsningene i offentlig sektor. Det skjer mye på området, og det meste er relevant for flertallet av medlemmene våre. Vi er del av en rask utvikling og digitalisering der mye settes i verk på en gang, og må både sette oss inn i de nye løsningene og ikke minst i hvordan de påvirker oss i arkivdanningen og det daglige arbeidet. NA har i møter med Difi presisert viktigheten av å tenke dokumentasjons- og informasjonsforvaltning når en diskuterer digitalisering og fellesløsninger.

Våre innspill retter seg hovedsakelig til utredningens kapittel 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi foreslår blant annet at de generelle kravene til behandling og langtidslagring av bevaringsverdig dokumentasjon gis en tydeligere forankring i lovteksten ved en referanse til arkivloven.

Melding til Stortinget om IKT-sikkerhet ble lagt frem i dag. Meldingen omtaler også skylagring og Kulturdepartementets høring om ny arkivforskrift, se side 80. Muligheten for å etablere en skyløsning med høyt sikkerhetsnivå vurderes også. Et viktig formål er å vurdere hvordan sentrale myndigheter med særskilte sikkerhetsbehov også kan utnytte de effektiviseringsmulighetene som skytjenester gir. NSM og Difi gjennomfører vurderingen.

NAs leder, Marianne Høiklev Tengs, har i dag et innlegg i Klassekampen der Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning kommenteres.

Vi har fått reisebrev fra Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon Section for Professional Associations (SPA), som har deltatt på ICA-møter, og holdt kurs for statsansatte arkivmedarbeidere i Tanzania.

Den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA), søker etter ny generalsekretær. Vilde Ronge, NAs representant i ICAs seksjon SPA (Section of professional Associations) deltar i rekrutteringsprosessen i kraft av sitt verv som president i SPA.

Det foreslås en økning på 4 mill. kroner i bevilgningen til Kulturdepartementet, blant annet til arbeidet med revisjon av arkivloven.

NA har avgitt høringssvar til Revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Som vi påpekte i vårt høringssvar til ny arkivforskrift har vi lenge ment at tiden er moden for å revidere lov- og forskriftsverk for å bedre tilpasse dette til en moderne, digital verden. Vi ser imidlertid at måten dette nå gjøres på i for stor grad preges av hastverk og mangel på helhetstenkning.

Sider