Sider

Riksrevisjonen har lagt frem forvaltningsrevisjon om digitalisering av kulturarven, og kommer med skarp kritikk

Norsk Arkivråd ved styreleder Marianne Høiklev Tengs ble som deltaker i paneldebatten på årets Samdok-konferanse bedt om å presentere sine ønsker og forventninger til arkivpolitikken, og da spesielt den politikken som er lagt til Kulturdepartementet. NAs budskap var følgende: Norsk Arkivråds ønske og forventning er at Kulturdepartementet faktisk etablerer en arkivpolitikk med relevans for andre enn dem som arbeider med arkiv ut fra et kulturvernperspektiv.

Høsten 2016 arbeidet fagpersoner fra mange offentlige virksomheter med en foranalyse om dokumentasjonsforvaltning og arkiv under Skate med Riksarkivet som tiltakseier. Sluttrapporten er nå klar og er viktig lesing for alle som er opptatt av digitaliseringen og utviklingen av dette området.

NA inviterer til dagsseminar den 29. mars 2017 med tittel "Fra byarkiv til skyarkiv". Etter seminaret avholdes generalforsamling og vi avslutter dagen med mingling/sosialt samvær og tapas.

NA mener at høringsforslaget om endringen i arkivlov § 9 og politiregisterloven faktisk er et forsøk på å endre prinsippene om en bevaringsvurdering av en fagmyndighet som i dette tilfellet er Riksarkivaren.

Norsk Arkivråd (NA) mener at tiden er overmoden for ny regulering på dette området sett i lys av regjeringens mål om digitalisering av offentlig sektor, store endringer i måten forvaltningen organiseres på, nye arbeidsformer, utbredt bruk av fagsystemer og samhandlingsløsninger og krav i andre regelverk. Det er vårt syn at de foreslåtte endringene tar oss et stykke på vei i en forenkling og modernisering, men forskriften vil fortsatt i for stor grad være tilpasset papirbasert saksbehandling og arkiv.

I 2017 har vi ti forskjellige kurs på planen, i både Oslo, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Vårt nye innføringskurs i offentlig arkivdrift gjennomføres for andre gang og vi tilbyr et todagers-kurs i Records management audit (dokumentasjonsrevisjon) i samarbeid med Scandinavian Information Audit. Forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer gjennomføres i 2017 i ny drakt.

Det foregår et intensivt arbeid i Norsk Arkivråd for å ferdigstille kursplanen for 2017. Vi ser frem til å tilby medlemmene et omfattende kursprogram, med både kjente og nye kurs.

NA har avgitt høringssvar til Høring av nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Riksarkivet har bidratt med midler slik at Norsk Arkivråd kunne gjennomføre møter i alle regioner om UDA - Verdenserklæringen om Arkiver. Samtidig fikk vi også muligheten til å gjennomgå forslaget til ny arkivforskrift og gi innspill til utforming av høringssvar.

Sider